Vil ha flere råd om vei og bane

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ha flere råd om hvordan vi skal få enda mer til vei og bane – uten å samtidig skape press i økonomien.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Publisert Oppdatert

I et innlegg på Høstmøtet til Rådgivende Ingeniørers Forening 10. og 11. november kom Magnhild Meltveit Kleppa inn på arbeidet med neste NTP (Nasjonal Transportplan).

I forkant av denne planen legger samferdselsministeren opp til bred debatt både om prosjekter og finansiering av dem.

Fire stikkord er viktige for Kleppa, Pris, plan, produkt og press. Og hun stilte følgende spørsmål til forsamlingen: - Blir et prosjekt billigere ved å la private stå for planlegging, bygging og finansiering? Kan vi redusere planleggingstiden og ressursene, ved å overlate en større del av planleggingen til entreprenør? Får vi et bedre produkt ved å la entreprenør planlegge, prosjektere, bygge og vedlikeholde? Uansett privat eller offentlig finansiering. Hvordan få til et fleksibelt system som både tar hensyn til situasjonen i anleggsmarkedet og den økonomiske situasjonen i landet på kort og lang sikt?

Statsråd Kleppa inviterte ulike økonomiske miljø og organisasjoner til å komme med sine råd. - Vi prøver allerede ut nye måter å finansiere utbyggingen av vei og bane, i tillegg til de tre prøveprosjektene som er i gang med OPS på veisektoren. To veiprosjekt og en jernbanestrekning har egne poster på Statsbudsjettet: E6 vest for Alta, E16 over Filefjell og nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, forklarte Kleppa.

Hun understreket også at arbeidet med kontraktstrategier er særdeles viktig. - En del av E6 på Helgeland skal planlegges og gjennomføres på en måte der utbyggingen og vedlikeholdet de første 15 årene blir sett i en sammenheng. - Erfaringer fra dette vil selvsagt også være med og danne grunnlaget for hvordan vi går videre, sa Kleppa.