Vil ikke love dobling til rassikring

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) tør ikke love to milliarder kroner i året til rassikring.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er opptatt av rassikring, men vil ikke love enda mer penger til dette formålet i årene som kommer.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er opptatt av rassikring, men vil ikke love enda mer penger til dette formålet i årene som kommer.

Publisert Oppdatert

Det er ti år siden Nasjonal rassikringsgruppe ble etablert. Da var kravet en milliard kroner årlig. Dette kravet er innfridd, men ifølge gruppen trengs det en dobling av innsatsen.

Anleggskostnadene er økt og klimaendringene gir flere utfordringer. Det tilsier at det må større bevilgninger til, mener leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Åshild Kjelnes, som anser at to milliarder kroner hvert år i bevilgninger til sikringsarbeider frem mot 2030 vil være et nøkternt, men tilstrekkelig bidrag.

Nasjonal rassikringsgruppe inviterte i februar for tredje gang til rassikringskonferanse. Grand Hotell i Oslo ligger et langt stykke fra de mest rasutsatte områdene i Norge, men relativt nær der beslutningene i Norge tas, i Storting og Regjering. Det bar deltagerlisten preg av, en liste som ikke bare inneholdt en statsråd, men også mange stortingspolitikere og gjester fra både inn- og utland.

God samfunnsøkonomi

Magnhild Meltveit Kleppa kommer selv fra en rasutsatt del av landet og mente i sitt innlegg at rassikring er med på å sikre livskvaliteten for folk som ferdes i rasfarlige områder, samtidig som det er god samunnsøkonomi. - I Nasjonal Transportplan for 2010-2019 er det satt av én milliard kroner hvert år, halvparten går til riksveier, halvparten til fylkesveier.

Det er tre ganger så mye i forhold til forrige nasjonale transportplan, sa Melveit Kleppa. - 120 rasutsatte punkt skal sikres de neste årene. Det betyr reduserte og mer forutsigbare transportkostnader, sa statsråden.

Hovedtyngden av tiltakene skal skje på Vestlandet, men noen viktige tiltak skal også skje på blant annet fylkesveinettet i Troms.

Varsling

Ras- og skredvarsling var også på programmet under konferansen. NVE og Statens vegvesen er blant annet i gang med et samarbeidsprosjekt. Avdelingsleder for naturskade i Norges Geologiske Institutt, Anders Solheim, påpekte misforholdet mellom bevilgningene til rasvarsling og sikring.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er langt på vei enig i kritikken av at det er et misforhold mellom midler til sikring og midler til varsling - hvor det er satt av 7 millioner kroner i året.

Om to år, vinteren 2012-13, skal det nasjonale varslingssystemet være på plass. Systemet er nå under testing.