Infrastrukturutbygging: Der skal hovedveien ligge

Der skal hovedveien ligge– Tenk deg at retningen er gitt. At veien tar deg dit du skal, uten lange omveier. Tenk deg en trygg og effektiv vei. En moderne transportkorridor med god flyt og kortere rei...

Publisert Oppdatert

Der skal hovedveien ligge

- Tenk deg at retningen er gitt. At veien tar deg dit du skal, uten lange omveier. Tenk deg en trygg og effektiv vei. En moderne transportkorridor med god flyt og kortere reisetid - til beste for alle veibrukere. Tenk deg en vei inn i fremtiden. Og vi har alt vi trenger: Kunnskapen, innsikten, midlene og muligheten til å gjøre veien virkelig. Hvis bare viljen er sterk nok, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

- Vi håper at Den nasjonale veikonferansen 2014 tiltrekker seg mange fra en transportindustri som også er avhengig av velfungerende veinett, sier Vilrid Femoen i OFV. Foto: Håkon Aurlien / Statens Vegvesen

Jo Eirik Frøise

Få spørsmål engasjerer like mye som vei og samferdsel, og de fleste ønsker en bedre veistandard og veipolitikk. 10. - 11. februar neste år er det klart for Den nasjonale veikonferansen 2014 - denne gang i Bergen.

- I 2013, to år etter Regionreformen, er det en klar tendens til ulike prioriteringer fylkene imellom som vil kunne føre til økende standardforskjeller på veinettet i årene fremover, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV. - Dette ønsket man på 90-tallet å unngå ved å sentralisere veiforvaltningen. Det er bekymringsfullt at veiforvaltningen er ytterligere desentralisert og det blir svært viktig fremover å innføre tiltak som forhindrer ytterligere standardforskjeller. OFV har lenge tatt til orde for behovet for nasjonale føringer og bindende standardkrav til veinett og vedlikehold. Et annet spørsmål er de ulike prioriteringene hvor hovedveien skal ligge, fortsetter OFV-direktøren.

Norske hovedveier - ikke effektive

For effektivitet handler både om at tiden det tar å komme fra landsdel til landsdel bør være så liten som mulig, og at reisen er forutsigbar slik at du kommer frem som planlagt. Videre må veien være åpen og tilgjengelig slik at reisen kan gjennomføres som planlagt.

- Effektive hovedveier er avgjørende for å binde landet sammen, og for å binde Norge til våre naboland og Europa. Internasjonale sammenligninger viser at norske hovedveier er svært lite effektive, blant annet fordi den gjennomsnittlige kjørehastigheten mellom våre største byer er svært lav, sier Solberg Thorsen.

Hovedveier som våre naboland

Det norske folk ønsker bedre hovedveier. I en landsrepresentativ spørreundersøkelse som TNS Gallup gjennomførte for OFV sommeren 2013, svarte seks av ti at de ønsker hovedveier på nivå med våre naboland. I Sverige og Finland er gjennomsnittlig kjørehastighet mellom de største byene på mellom 80 og 90 km/t og veiene er bare 14 prosent lengre enn den korteste linjen mellom byene.

Rette, raske, trygge hovedveier

I Norge er gjennomsnittlig kjørehastighet i underkant av 70 km/t mellom våre største byer, og veiene er mellom 20 og 80 prosent lengre enn den korteste linjen. Det innebærer at vi både kjører adskillig lengre og bruker vesentlig lengre tid enn det som burde være naturlig for å komme seg mellom byene.

Med et hovedveinett på nivå med våre naboland ville det tatt 3,5 til 4 timer å kjøre for eksempel mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim. I tillegg ville et slikt hovedveinett knytte landsdelene sammen i effektive transportkorridorer. I mangel av effektive og sikre hovedveier velger mange å fly mellom landsdelene, mens godstransporten ofte ikke har noe valg og må kjøre på det veinettet som eksisterer.

Andre behov på regionale og lokale veier

Regionale og lokale veier har en annen funksjon. Regionale veier skal knytte mindre geografiske områder sammen og skape gode vilkår for vekst og sysselsetting i et fylke eller en region. Det er et viktig mål både i distrikts- og næringspolitikken å skape robuste og større bo- og arbeidsmarkedsområder. Her spiller gode veiforbindelser en nøkkelrolle. Slike veier må nødvendigvis ikke være kortest, rettest og raskest. Det vesentlige er at veiene er forutsigbare, tilgjengelige og sikre slik at folk kommer trygt fram på hverdagsveiene. Det handler i stor grad om de daglige reisene til og fra jobb og fritidsaktiviteter, lokal distribusjon av varer, hjemmetjenester og håndverkstjenester

Veikonferansen 2014

Hovedtema på Den nasjonale veikonferansen 2014 skal handle om hvor fremtidens hovedveier skal gå, og hvilke vi skal bygge først - om hvordan vi kan reise kortest, raskest og sikrest. Konferansen i februar stiller spørsmålene:

Den nasjonale veikonferansen 2014 skal være et møtested for alle samferdsels- og veiinteresserte i Norge, og konferansen skal både gi faglig påfyll og bringe fram nye vinklinger og forslag til løsninger på viktige samferdselsspørsmål.

- Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker en løsningsorientert konferanse, og er opptatt av å hente ideer og tankegods fra inn- og utland. Vi håper at konferansen også tiltrekker seg mange fra en transportindustri som også er avhengig av velfungerende veinett, avslutter Vilrid Femoen i OFV.

www.logistikk-ledelse.no © 2013