Oslo og Bergen:

Kaster bort en milliard på havner?

I Oslo og Bergen er det nå planer om å investere en milliard i havneutbygging. Disse pengene kan være helt bortkastet, skriver Bernt Christoffer Aaby i denne kronikken.

Skal Oslo og Bergen lykkes med å bygge fremtidsrettede og lønnsomme havner, kreves det både nytekning, gjennomføringskraft og politisk vilje for å løse de havneutfordringene byene står overfor, mener Bernt Christoffer Aaby. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Skal Oslo og Bergen lykkes med å bygge fremtidsrettede og lønnsomme havner, kreves det både nytekning, gjennomføringskraft og politisk vilje for å løse de havneutfordringene byene står overfor, mener Bernt Christoffer Aaby. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert

Det pågår massive investeringer i norske havner for å styrke konkurransekraft. Særlig Oslo havn og Bergen og Omland havnevesen uthever seg med tunge planer for ny havneinfrastruktur. For å lykkes med havneutvikling kreves det havner som kan tilby lønnsomme og effektive transporttjenester på land og via sjøveien. Man må legge til rette for at næringslivet faktisk velger å benytte havnen. Ikke fordi aktørene må i mangel på andre og bedre alternativer, men fordi havnen er lagt opp på en måte som gjør den økonomisk fornuftig å benytte.


Kriterier for suksess

Oslo og Bergen er avhengige av å utvikle havnene etter næringslivets behov og dagens havneløsninger er langt fra oppfylle de kriterier all forskning viser må ligge i bunne for suksessfull havneutvikling. Investeringer kan være bortkastet om ikke det gjøres i henhold til brukernes behov.

Byene har et stort behov for effektive transportløsninger for å betjene sin relativt store og hurtig voksende befolkning. Hovedproblemene er trafikale utfordringer, dårlige veiforbindelser og flaskehalser, samt at havnene er plassert tett på befolkningssentra som ikke ønsker dem i nabolaget. Har man for dårlig infrastruktur vil ikke næringslivet anløpe havnen fordi det ikke vil være lønnsomt. Ytterligere investeringer i havnene vil derfor ikke gjøre dem mer attraktiv.

Begge havnene er i tillegg under sterkt press fra andre havner og transportalternativer som ønsker å transportere samme gods, spesielt Göteborg havn.

Når man skal diskutere konkurransedyktige, effektive og lønnsomme løsninger for fremtiden, må man begynne med å se på det reelle markedsbehovet og på hvilken infrastruktur som kreves. Deretter kan man se på aktuelle plasserings- og investeringsalternativer. Havneplanlegging som ikke tar slike hensyn, vil kunne påvirke byenes posisjon som havneby og ha en negativ effekt på næringsutviklingen.

For å gjøre havnen rigget for fremtiden kreves det nytenkning fra både havnevesenet, næringslivet og politikere. Alle havneanalyser viser at effektiv distribusjon og samling av tilstrekkelige mengder med gods er avgjørende faktorer for en havn og regions konkurransekraft. Dagens havneløsninger er langt unna å oppfylle de kriteriene all forskning viser at må ligge i bunn for en suksessfull næringsutvikling.

Sentralisering av befolkning

Et viktig moment å betrakte i forhold til havneutvikling er utviklingen av befolkningen. I Norge sentraliseres mennesker, og dermed også godsstrømmene, mer og mer til byene. Byenes rolle som logistikk-knutepunkt styrkes ved at større godsvolum samles. Sentraliserte godsmengder taler positivt for sjøtransportens naturlige fortrinn som oppnår lønnsomhet når volum samles. Dette faktum hjelper lite dersom en nødvendig og helhetlig infrastruktur ikke er på plass.

Oslo havn og Bergen og Omland havnevesen er først og fremst nødt til å gjøre seg attraktive gjennom å tilby kosteffektive tjenester som markedet etterspør. Bare ved å tilpasses markedsbehovet vil en fremtidig havn kunne bli en suksess. Man trenger heller ikke å finne opp alle løsningene på nytt. Det er nok av byer som har lyktes med god havneplanlegging.

Gode eksempler

Både havner og byområder er nødt til å innlede samarbeid med andre havner og logistikk-knutepunkt. Helst i en tidlig fase for å samle tilstrekkelig med transportert volum til å kunne forsvare en større offentlig satsing lokalt. Et godt eksempel på dette er den fremtidsrettede utbyggingen av en ny godsterminal på Flatholmen bak byfjellet i Ålesund. Her har man lagt vekt på å sikre forflytning av last direkte ut av bybildet og vekk fra trafikale flaskehalser.

Utbyggingen skaper et godt logistikk-knutepunkt i direkte tilkobling til innfartsveien til Ålesund. Samtidig gir utbyggingen økt effektivitet, bedre lønnsomhet og kortere reisevei for anløpende skip - kontra den gamle løsningen. I Ålesund har man lykkes med å ivareta helheten og tenke større enn bare havnen i seg selv.

Skal Oslo og Bergen lykkes med å bygge fremtidsrettede og lønnsomme havner, kreves det både nytekning, gjennomføringskraft og politisk vilje for å løse de havneutfordringene byene står overfor.

---------------

Artikkelforfatter Bernt Christoffer Aaby har en Master of Science in Logistics fra Høgskolen i Molde, samt en bachelor i Shipping og Logistikk fra Høgskolen i Ålesund og han er i dag ansatt som konsulent ved Inventura AS. Aaby har gjennom studier fordypet seg i sjøtransport og havneoptimalisering.

Inventura AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivnings- og konsulenttjenester samt operativ bistand knyttet til innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner til private og offentlige bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. I tillegg til dette leverer vi skreddersydde kurs og opplæringsprogram til våre kunder, både innenfor privat og offentlig sektor. Inventura har i dag over 80 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger i tillegg til representasjon i Malmö og UK.