Privat kjøring med yrkesbil:

Regelverket skaper lovbrytere

Vanskelig regelverk gjør norske yrkesbilbrukere til lovbrytere. Tall den norske kjørebokprodusenten ABAX AS hentet inn viser at nesten 60 prosent kjører ulovlig ved å unnlate å innrapportere privat kjøring med yrkesbil til skattemyndighetene.

Dersom man benytter en yrkesbil privat skal dette innrapporteres til skattemyndighetene som privat fordel. Tall ABAX har hentet inn viser at dette i liten grad etterleves, og at regelverket er lite kjent. Mange bedrifter er frustrerte.

Dersom man benytter en yrkesbil privat skal dette innrapporteres til skattemyndighetene som privat fordel. Tall ABAX har hentet inn viser at dette i liten grad etterleves, og at regelverket er lite kjent. Mange bedrifter er frustrerte. Foto: Henning Ivarson

Publisert Oppdatert

Dersom man benytter en yrkesbil privat skal dette innrapporteres til skattemyndighetene som privat fordel. Tall ABAX har hentet inn viser at dette i liten grad etterleves, og at regelverket er lite kjent. Mange bedrifter er frustrerte.

- Bedriftsledere opplever at ikke en gang revisor forstår regelverket. Da blir det vanskelig å holde seg på riktig side av loven, sier Bjørn Erik Helgeland, daglig leder i ABAX AS. Han synes det er synd at yrkesbilbrukere blir skattejuksere, men skylder på lovverket. Han tror ikke folk ønsker å bryte loven.

- Det vil alltid være noen som prøver å snyte på skatten, men så mye som 60 prosent på landsbasis er det helt sikkert ikke. De tradisjonelle kjørebøkene er tungvinte og tidkrevende å føre, og det koster både bileier og bilbruker mye tid og penger. I tillegg er det uklart hva som skal føres, sier Helgeland.

 

Omvendt bevisbyrde

Skattemyndighetene har trappet opp jakten på feilrapportering av yrkesbilbruk. Per i dag er det kun ca. 20 prosent av yrkesbilene som benytter elektronisk kjørebok. Ved kontroll er det bilfører og bileier som har bevisbyrden. Det betyr at dersom man ikke kan gjøre rede for all bilbruk kan dette lede til straffeskatt.

Flere har tatt til orde for elektroniske kjørebøker som er en liten sender som registrerer bilens bevegelser. Enheten veier i underkant av 300 gram, er enkel å montere og bruker GPS og mobilnettet for å registrere kjøringen. Helgeland er overbevist om at det blir standarden i fremtiden.

- Elektronisk kjørebok er ikke en morsom dings til bilen, det er morgendagens standard for rapportering. Det kommer stadig nye aktører på markedet og teknologien blir bare bedre og bedre. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for yrkesbilbrukere å følge loven, sier han.

Slik regelverket er formulert har skatteyter (både bedrift og ansatt) behov for å dokumentere at bilen ikke benyttes privat.

- Om man ikke har dokumentasjon er man i realiteten rettsløs dersom myndighetene mener at bilen har vært benyttet privat, sier Helgeland.

 

Gale råd fra revisor kan bli kostbare

- I mitt virke er jeg stadig i kontakt med revisorer, og jeg observerer varierende kompetanse i denne yrkesgruppen, slik det er i de fleste andre, sier Petter Quinsgaard, fagansvarlig hos ABAX.

- Det som imidlertid er litt farlig med revisorstanden er at kundene har en tendens til å stole blindt på sin revisor. Dette til tross for at den eneste dokumenterte kunnskap er at vedkommende faktisk har en revisortittel. Tittelen kan være av gammel dato, og som i alle andre yrker er engasjementet rundt faglig oppdatering varierende, sier Quinsgaard og viser til et ferskt eksempel med en kunde som forsto risikoen ved manglende dokumentasjon på bilbruk, og ønsket å sørge for at ting var ordentlig i bedriften. Dette både for å sikre bedriftens omdømme og økonomi. Som hos så mange andre bedrifter var det utarbeidet en bilinstruks, hvor det klart fremkommer at de ansatte ikke har lov til å benytte yrkesbilen privat. Bilene parkeres hjemme hos de ansatte om natten, blant annet fordi de kjører direkte ut til kunder om morgenen.

- Så langt er alt vel. Men i sin iver etter å gjøre ting ordentlig ringer bedriften til sin revisor, for også der å få en bekreftelse på at det er fornuftig for selskapet å kunne dokumentere bruken av yrkesbil. Revisor sitter åpenbart med manglende kjennskap til regelverket, og svarer at det er helt unødvendig for bedriften å foreta seg noe, da det er de ansatte selv som sitter med ansvaret og risikoen. Her har revisor feil på alle punkter, påpeker Quinsgaard.

Lignings-ABC sier klart at dersom man ikke kan dokumentere yrkeskjøringen, for eksempel ved en kjørebok som kan godtas, skal yrkeskjøringen fastsettes ved skjønn. Revisor anbefaler med andre ord å ikke dokumentere de faktiske forhold, men overlater bedriften og de ansatte til ligningsmyndighetenes skjønn.

Bilinstruksen som sier at de ansatte ikke skal benytte yrkesbilen privat skal ikke tillegges vekt ved kontroll fra ligningsmyndighetene. Det fremkommer klart av Lignings-ABC under kapittelet Bil - privat bruk pkt. 5.4. Unntaket er dersom bedriften har tilfredsstillende kontroll på at bilene ikke benyttes privat. All den tid bilene står parkert hjemme hos den ansatte om natten, har bedriften ingen kontroll på om bilene benyttes privat. Dersom bedriften hadde brukt en elektronisk kjørebok ville de fått denne kontrollen og overholdt kravene i Lignings-ABC. Ved å følge revisors råd, oppfylles ikke kontrollansvaret i Lignings-ABC, og bedriften utsettes for risiko.

- Revisor sa også at det er den ansatte sitter med risikoen. Dette er feil. Riktignok har den ansatte en risiko, men selskapets økonomiske risiko er også betydelig. Dersom en ansatt blir etterlignet for å ha brukt bilen privat, må selskapet svare arbeidsgiveravgift av det skattepliktige beløpet. I tillegg er det slik at selskapet har en innrapporteringsplikt for alle skattepliktige fordeler de ansatte har. Selskapet har ikke oppfylt denne plikten, og vil få en tilleggsavgift på dette.

 

Momsspørsmål

I tillegg er det et momsspørsmål. På en yrkesbil kan bedriften utgiftsføre hele momsbeløpet dersom bilen kun benyttes i yrkessammenheng. Dersom det blir avdekket at bilen også benyttes privat, risikerer bedriften å måtte tilbakebetale hele momsbeløpet pluss tilleggsavgift.

- Legger man sammen arbeidsgiveravgift, moms, tilleggsavgifter og renter, forutsetter etterligning tre år tilbake i tid og tar utgangspunkt i en bilpris på 300.000 kroner, risikerer bedriften å måtte betale ca. 191.000 kroner. Det bringer meg tilbake til der vi startet. Hvilket ansvar sitter revisor med her? Bedriften stoler på sin revisor, som skal stå for fagkunnskap. Men det er bedriften og de ansatte som må betale regningen. Revisor kommer med svært dårlige og feilaktige råd, men er helt uten ansvar.

Den anbefalingen Quinsgaard selv pleier å gi til kunder som kommer i en slik situasjon, er at de skal be revisor signere for at hun eller han tar det økonomiske ansvaret bedriften løper.

Så langt er det ingen revisorer som har villet gjøre dette. Man kan jo undres på hvorfor de ikke stoler på sine egne råd, avslutter Petter Quinsgaard.