Forsvaret anskaffer driftsmateriell for åtte milliarder i året: Ildsjeler knytter viktige bånd mellom Forsvaret og sivile leverandører

Ildsjeler knytter viktige bånd mellom Forsvaret og sivile leverandørerHvert år anskaffer Forsvaret varer og tjenester for mellom åtte og ti milliarder kroner over driftsbudsjettet. Mange leverandører ...

Publisert Oppdatert

Ildsjeler knytter viktige bånd mellom Forsvaret og sivile leverandører

Hvert år anskaffer Forsvaret varer og tjenester for mellom åtte og ti milliarder kroner over driftsbudsjettet. Mange leverandører finner det vanskelig å knytte kontakter med Forsvaret som er i stadig endring og i så måte spiller derfor de årlige konferansene til Norsk militært logistikkforum en viktig rolle. De pensjonerte offiserene Tor Aandalen og Arne Dahlberg er to av foreningens ildsjeler og som på frivillig basis har påtatt seg å organisere og gjennomføre dette viktige møtepunktet.

Selv om uniformene for lengst er hengt bort, utviser Tor Aandalen (t.v.) og Arne Dahlberg et beundringsverdig engasjement for både Forsvaret og logistikkfaget. Men så uttrykker de da begge at de også har det veldig moro, og er skjønt enige om at man ikke kan gi seg når man blir pensjonist allerede som sekstiåring. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som har ansvaret for anskaffelsene til Forsvaret. Her må man med en gang trekke et klart skille mellom investeringer i nye kapasiteter (eksempelvis nye kampvogner til Hæren, jagerfly til Luftforsvaret og fartøyer til Sjøforsvaret) og anskaffelser av varer og tjenester for den daglige driften i Forsvaret.

Årets konferanse tok for seg driftsanskaffelser som årlig ligger på mellom hele åtte og ti milliarder kroner. Magnus Hansvold, sjef Driftsanskaffelsesavdelingen i FLO, opplyser at mange av anskaffelsene er regulert gjennom nærmere 600 rammeavtaler. Likevel foretas det 170 000 enkeltanskaffelser - et formidabelt antall som omfatter alt av sivilt materiell Forsvaret har behov for, i tillegg til reservedeler til det militære utstyret i alle forsvarsgrener.

Fra gammelmanns-klubb til høringsinstans

Konferansen var arrangert av Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) - en direkte etterfølger av ærverdige Intendanturoffiserenes Forening med røtter tilbake til 1920. I 2005 følte flere av medlemmene at foreningen hadde stagnert. De faglige aktivitetene var få og den fremstod som en "gammelmanns-klubb" som i hovedsak ivaretok kameratskapet mellom pensjonerte offiserer. Det endte med at foreningen ble avviklet og NMLF blir etablert med formål å påvirke militær logistikkutvikling til Forsvarets beste, fremme saker av interesse for logistikkpersonell, bidra til faglig utvikling for medlemmene - i tillegg til å fremme kameratskapet mellom forumets medlemmer.

Samme år gikk foreningens formann, Arne Dahlberg, av som generalmajor og sjef for FLO Drift etter 40 års tjeneste i Forsvaret. Han forteller at styret består av svært engasjerte personer som har lagt ned et betydelig arbeid i å utvikle forumet som både skal sikre vekst og ikke minst faglig innflytelse.

- Vi har brukt Sjømilitære Samfund som en modell for hva vi kan tenke oss å bli. De benyttes som en høringsinstans av både Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet, og det kan være en god målsetting også for oss, sier Dahlberg.

Men om NMLF ennå ikke har blitt noen offisiell høringsinstans, kan han tilfreds fastslå at forumet har en svært tett og god dialog med FLO, som verdsetter forumets arbeid meget høyt og ved flere anledninger har videreformidlet deres syn til både forsvarssjef og ledelsen i departementet.

Viktig brobygger

Ett av områdene NMLF har engasjert seg sterkt i de siste årene er å knytte bånd mellom Forsvaret og sivile leverandører av varer og tjenester til drift.

- I 20 år gjennomførte Forsvaret samarbeidskonferanser hvor rundt 300 bedrifter ble orientert om drift og investeringer hvert eneste år. Men nedleggelsen av forsyningskommandoene og etableringen av FLO, stadige omorganiseringer og nedbemanningen av Hæren resulterte i at det ble færre av dem og i 2005 var det slutt. Senere ble det gjennomført noen leverandørkonferanser og seminarer om gjenkjøp, men så ble de borte også, forklarer Dahlberg.

Dermed var det ikke lenger noen organisert kontakt mellom leverandører i denne kategorien. For tre år siden tok NMLF det ansvaret mange utenforstående ville tro det hadde vært naturlig at Forsvaret selv tok; hvordan få kontakt med norsk industri?, og ikke minst vice versa.

Den første konferansen NMLF gjennomførte samlet 130 personer hvorav mange var fra bedrifter som aldri tidligere hadde klart å få kontakt med Forsvaret. Behovet for informasjon lå klart i dagen, eller som generalen uttrykker det; konferansen ble en viktig lyttepost for både næringslivet og FLO.

- Vi kjørte samme konferanse i fjor også og tilbakemeldingene har vært entydig positive. Flere bedrifter har sagt klart fra at dette må de ha mer av og at vi for all del ikke må finne på å fjerne den, sier Dahlberg.

Årets konferanse, den tredje i rekken, ble gjennomført i Sarpsborg i forrige måned og samlet 180 deltakere. Drøye 50 av disse var militære, men NMLF kunne glede seg over at det var representanter fra 30 flere bedrifter enn i fjor.

Mingling og nettverksbygging var et minst like viktig innslag som foredragene, og gjorde man det ikke frivillig, ja så fikk man en klar ordre om det. "Gå og snakk med de to der. De er viktige for deg", sa eksempelvis generalen til min sivilkledde nabo i foredragssalen, med klar retningsangivelse til to grønnkledde et par stolrader bakenfor.

Konferanseansvarlig, eller prosjektoffiser som det heter i NMLF-sammenheng, er Tor Aandalen, en av NMLFs to generalsekretærer. Aandalen forteller at han gikk av som oberstløytnant for tre år siden etter å ha jobbet med logistikk i Forsvaret i 40 år.

- Det var da veldig beskjedent, tilføyer generalen. - Tor er logistiker de luxe, vært hands on med alle typer logistikk og arbeidet på de nivåene hvor logistikken har vært bestemt.

Selv om uniformene for lengst er hengt bort, utviser de et beundringsverdig engasjement for både Forsvaret og logistikkfaget. Men så uttrykker de da begge at de også har det veldig moro, og er skjønt enige om at man ikke kan gi seg når man blir pensjonist som sekstiåring.

I tillegg til det rent militærfaglige som Dahlberg både brenner for og bruker mye tid på, har han i mange år hatt et eget konsulentselskap og også kjøpt seg inn i andre selskaper som blant annet tilbyr management for hire.

Aandalen på sin side bruker mye tid på kontoret som NMLF disponerer hos Forsvarets kompetansesenter for logistikk på Sessvollmoen. Der sitter også forumets andre generalsekretær, Egil Lie. Han er prosjektoffiser for NMLFs andre årlige evenement; LOGMAKT - Forsvarets interne logistikkonferanse, men som likevel ble åpnet for sivil deltakelse i år. Den har så langt vært avholdt seks ganger og som NMLF har laget programmet til og vært teknisk arrangør av, med FLO som oppdragsgiver.

Åpen for sivile medlemmer

NMLF har helt siden etableringen åpnet for sivilt medlemskap, og ønsker alle som er opptatt av logistikk hjertelig velkommen. I hvert fall de som gløder for logistikk som er litt mer komplisert enn bare lagerstyring, som Dahlberg sier.

Han forteller at de har et godt og velfungerende samarbeid med både LOGMA, Logistikkforeningen.no og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), i tillegg til - nær sagt selvfølgelig - FLO og Forsvarets kompetansesenter for logistikk.

For en særdeles beskjeden og nærmest symbolsk årskontingent tilbys det både frokostmøter og bedriftsbesøk. I tillegg til det rent faglige følger også forumet opp statuttenes punkt om å ta vare på vennskap. Dahlberg forteller i så måte om både en høytidspreget generalforsamling med påfølgende torskemiddag og eget medlemsmøte med smalahove som begge er gratis for medlemmene.

Tenk fornyelse og klynger

Forsvaret må hele tiden tilpasse seg endrede vilkår, både teknologisk, trusselmessig og på andre måter. Petter Jansen, adm. direktør - eller sjef FLO slik han omtales i militære kretser - viste i sitt innledningsforedrag til inneværende års driftsbudsjett på 25 milliarder kroner og samlede investeringer på i alt 10 milliarder, hvilket gir en innovasjonstakt på 40 prosent.

- Det er enorm moderniseringstakt, langt høyere enn de fleste sivile bedrifter. Man kommer sjeldent inn i et tilsvarende vekslingsforhold mellom investering og drift annet enn i IKT-bransjen der det ligger på 20 til 25 prosent blant de som er friskest.

Jansen mener derfor det er svært viktig at leverandørene forstår Forsvaret og etablerer tette relasjoner for å kunne se både helhetsbildet og hvor det blir vekstsmerter som krever assistanse.

- Det å tenke fornyelse og ha denne bakgrunnen med i samarbeidet er for meg viktig å presisere, sa Jansen.

Han anbefalte også leverandørene å bruke klynger som drivkraft for innovasjon som skaper bedre lønnsomhet for alle som er med, samtidig med at det bygges et underleverandørmarked til disse.

Økt profesjonalisering

Underdirektør Magnus Hansvold, sjef driftsanskaffelsesavdelingen i FLO, sa i sitt foredrag at de nå står foran et vekslingsfelt hvor man må se på et militært sivilt samarbeid for bryte ned kostnadskurven og oppnå mer effektiv drift.

- Alle anskaffelser er krevende. I tillegg til det rent forretningsmessige har vi i det offentlige et regelverk vi må forholde oss til, og det krever spesiell kompetanse for å utnytte dette rommet best mulig, sa Hansvold.

Det arbeides nå iherdig med profesjonalisering, og for å kunne skape de beste fagmiljøene blir anskaffelsesorganisasjonen stadig mer sentralisert. Det arbeides også med å gjøre organisasjonen mer kategoristyrt som spenner fra det rammeetablerende leddet til enkeltinnkjøperne.

Også lokale innkjøp skal profesjonaliseres, men selv om antallet lokale innkjøpere skal betydelig ned og det fortsatt skal være et stort fokus på rammeavtaler, presiserer Hansvold at det fortsatt vil være store muligheter for leverandørmarkedet å ta mange enkeltinnkjøp.

Nytt regelverk

Ved nyttår trer det nye direktivet Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) i kraft. Hensikten med det internasjonale direktivet er å begrense nasjonalstatenes muligheter til å unnta full konkurranse på anskaffelse av militært materiell og begrense denne muligheten til kun de mest sensitive anskaffelsene.

Hansvold forteller at anskaffelsene i dag retter seg etter LOA (Lov om offentlige anskaffelser), og under dette FOA (Forskrift om offentlige anskaffelser). For en del anskaffelser av militær art slår FLO en strek over både LOA og FOA og benytter i stedet ARF (Anskaffelsesregelverk for Forsvaret). Hansvold opplyste at det nye regelverket vil stjele en del anskaffelser fra både de klassiske anskaffelsene og unntaksregelverket, men er usikker på hvilken effekt det vil ha. Som et eksempel nevner han militært tøy som stort sett har blitt anskaffet i henhold til LOA på klassisk måte. Men hva er egentlig militært tøy? Er det en sivil eller militær vare?, spurte Hansvold forsamlingen. Selv fastslo han at det garantert ligger i grenseland, og la til at FLO nå vil prøve disse grensene og se hvor langt de kan strekkes.

Gode råd fra Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er landets største eiendomsforvalter og står for både utvikling, utleie, drift og avhending.

Forsvarsbygg benytter i all hovedsak avtalene til FLO og foretar store driftstekniske anskaffelser innenfor blant annet elektro, ventilasjon, entreprenørtjenester og renhold. De finnes over alt der Forsvaret er, og de største bygningsmassene er i Nordland og Troms i tillegg til Bergen og omegn og hele det sentrale Østlandet.

Bjarne Ryvoll, seniorrådgiver hos Forsvarsbygg i Harstad, hadde flere gode råd til de sivile leverandørene på konferansen. Hans erfaring er at leverandører som er hands on lokalt, er de som lykkes best. Bedriftene behøver ikke nødvendigvis være lokalisert på stedet, men de må være leveringsdyktige og i godt inngrep med oppdragsgiver.

Tidligere kunne Forsvarsbygg inngå store avtaler med bare ett firma for en hel landsdel. I stedet prøver man nå å splitte opp store oppdrag og på den måten legge til rette for at også mindre leverandører med en god lokal forankring kan hevde seg i konkurransen.

Ryvoll anbefaler dessuten leverandørene å følge med og få med seg kunngjøringer. Det gjør dessverre langt fra alle. Og for de som har fått med seg kunngjøringen, er rådet å lese dokumentene nøye. Ryvoll opplyste i så måte at de stadig vekk opplever at selv store selskaper blir avvist på grunn av formalitetsfeil.

Han råder også leverandørene til å fremstå som en god rådgiver og ikke bare en selger. Avslutningsvis presiserer han at det virkelige arbeidet starter etter signering.

Forsvarets anskaffelser av varer og tjenester for den daglige driften omfatter alt av sivilt materiell Forsvaret har behov for, i tillegg til reservedeler til det militære utstyret i alle forsvarsgrener. Bildet viser logistikkoffiser i et delelager ombord på KNM Fritjof Nansen. Foto: Forsvarets mediesenter

www.logistikk-ledelse.no © 2013