LOGMA: Ringnes – følger læreboken som ennå ikke er skrevet

Ringnes – følger læreboken som ennå ikke er skrevetLOGMA har fått holde medlemsmøter hos en rekke imøtekommende og forretningsmessig proaktive bedrifter. Tema har vært både på hele forsyningskjeden i ...

Publisert Oppdatert

Ringnes - følger læreboken som ennå ikke er skrevet

LOGMA har fått holde medlemsmøter hos en rekke imøtekommende og forretningsmessig proaktive bedrifter. Tema har vært både på hele forsyningskjeden i sin alminnelighet og på det sentrale lager i kjeden. Spørsmålet er om vi kan se et felles mønster i de logistiske prioriteringer og tilhørende adferd, og svaret er ja.

Med 370.000 liter per år blir det store volumer å forholde seg til, både på produktene som strømmer gjennom lagret og størrelsen på selve lokalene ved det sentrale anlegget på Gjelleråsen. Et spennende samspill mellom mange kompliserte enheter må oppleves. Fotos: Øyvind Engen

Øyvind Engen

Sentrallagre, eller distribusjonslagre, får en gradvis viktigere rolle i forsyningskjeden, og der moderniseres og effektiviseres. Stikkordene er lokalisering, størrelse og teknologi.

Denne gangen kan vi vise til noen glimt fra den pågående moderniseringen av sentrallageret ved Ringnes, der lagersjef Johnny Petersen kunne fortelle om dyrekjøpte, men særdeles verdifulle erfaringer underveis i denne prosessen. På møtet fikk vi også med oss noen prinsipielle betraktninger på lager fra Martin Schultz ved Langebæk Logistik, ett av Nordens ledende kompetansemiljø vedrørende logistikk generelt og lagerkonsepter spesielt.

Fakta om Ringnes

Ringnes er den største aktøren på drikkevaremarkedet i Norge. Bedriften har mer enn 30 prosent av brusmarkedet, over 50 prosent av øl og over 70 prosent av vann. Til sammen er det ca. 370.000 liter per år. I tillegg til produksjon ved anlegget på Gjelleråsen er det produksjon ved flere andre anlegg i Norge. Mye distribueres fra det sentrale anlegget på Gjelleråsen. Dette gjenspeiles i store volumer, både på volumet av produktene som strømmer gjennom lagret og størrelsen på selve lagerlokalene.

Ringnes har totalt 1.300 medarbeidere og er en del av konsernet Carlsberg som er verdens fjerde største aktør på drikkevaremarkedet. Enhetene i konsernet er driftsmessig sammenlignbare, og følgelig benchmarkes de ut fra indikatoren. Det å være en del av et internasjonalt profesjonelt konsern er inspirerende, men det er også en tydelig utfordring til å søke effektgivende automatisering innen forsyningskjeden.Kostnad per liter

Driftsteknisk status for lageret

På en vandring gjennom lagerfasilitetene er det lett å bli imponert av størrelse og utstyr. Det er et høylager med kraner, det er conveyere for flytting og sortering av kasser til kundeordre og det er roboter som både tar av og legger på kasser til pall. Bildene viser noe av volumet av lageret, utstyrets mangfold og kompleksitet og den kontinuerlige strømmen av varer. Det er bevegelige mekanikk og avansert styringslogikk «overalt». Særdeles avansert er den helautomatiserte plukkestasjonen som holder styr på alle varelinjene på alle kundeordrene.

Det har vært en kontinuerlig automatisering innen lageret siden oppstarten i 1995. Automatiseringen har etter hvert redusert antall medarbeidere på lageret. Samtidig er flertallet av medarbeiderne nå knyttet opp til overvåking av det automatiserte utstyret og avviksbehandling ved driftsstans. Overgang fra aktivt arbeid til overvåkning har vært en vesentlig forandring i arbeidssituasjon for mange, noe som Ringnes har hatt sterkt fokus på.

Tekniske endringer på kort sikt

Ringnes har et kranbasert høytlager fra 1995 som nå utvides med et tilstøtende høytlager. Det gjøres for å gjennomføre en teknologisk fornyelse av høylagring av varer, for dekke lagringsbehovet ved generell vekst i drikkevaremarkedet, for å møte konkurransen i bransjen på en god måte og ikke minst for å effektivisere.

Tøffe endringer på lengre sikt

Den neste store endringen for Ringnes er økt overgang til engangsbruk av drikkeemballasje. Mottak, sortering og rengjøring av returemballasje blir sterkt redusert og det utgjør ca. 200 årsverk.

Filosofi for framdrift

Filosofien er klar. Et høyt automatisert lager må driftes helt annerledes enn et konvensjonelt lager med mange manuelt drevne arbeidsprosesser. Hvert element i det tekniske anlegget må fungere, isolert sett og i samspill med den helheten det er en del av. Det setter strenge krav til overordnet ledelse og planlegging og stringente prosedyrer for vedlikehold og driftskontroll. Samtidig må alle nye produkter nærmest simuleres gjennom anlegget slik at produktets fysiske utforming og behandlingsmulighet balanseres opp mot sannsynlighet og konsekvens ved driftsforstyrrelse.

Lærebok i lagermodernisering?

Heller ikke det danske rådgivningselskapet Langebæk Logistik har læreboken helt ferdig, men har mange eksempler på god praksis. Det frittstående selskapet som bistår med leverandøruavhengige løsningskonsepter, deltar i flere store prosjekter i Norge, heriblant også ved Ringnes. Selskapets styrke er god kjennskap til flertallet av leverandører av teknologisk utstyr til alle typer lagre. Martin Schultz kunne ut fra sin lange erfaring med ulike lagerprosjekter erkjenne at veien fram til et moderne og høyt automatisert lager et særdeles utfordrende og må planlegges der etter.

Rammebetingelser som kunde- og leverandørmarkedene samt varenes fysiske utforming og behandlingsmuligheter må avklares. Stikkordene er,, og. Dynamikk er omfanget av antall produkter, antall ordrelinje og antall ordrer som leveres per time. Leveringstid er tid fra ordremottagelse til levering hos kunde. Kompleksitet er produktutforming, kundekrav ved leveranse og tilleggstjenester som kobles til produktet. Statikk er krav til lagring og opp bevaring av produktene.dynamikkleveringstidkompleksitetstatisk lagring

På basis av disse karakteristiske rammebetingelsene må hovedprinsippene innen prosessene for. Når hjemmearbeidet er gjort er det grunnlag å diskutere alternative løsninger med flere leverandører. Ett utfall kan faktisk være å finne en komplett og enkel standardløsning fra en leverandør. Mest relevant er dette når det har utviklet seg en løsning for en bransje, og som sådan passer forsyningskjeder med likartede karakteristika. Men de mest profesjonelle løsningene bygges spesifikt for den enkelte situasjon ved at der integreres spesialløsninger fra flere leverandører. Denne integrerte løsningen må samtidig gi åpning for økt kapasitet innen flaskehalser som måtte avdekkes i senere drift, og ikke minst gi åpning for høyere automasjonsgrad av hele lageranlegget.mottak og kontroll, lokasjonsstyring og selve lagringen, samt vareplukk og oppsett av lass for transport avklares

!Slik sett så følger Ringnes læreboken som ikke er skrevet

--------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2013