Sprinkleranlegg i logistikkbygg: Vil bedriften overleve en brann ?

Vil bedriften overleve en brann ?Myndighetene stiller strenge krav i forhold til brannsikkerhet og dokumentasjon av denne, og dette er klart definert i lover og forskrifter. Forsikringspolisen stiller...

Publisert Oppdatert

Vil bedriften overleve en brann ?

Myndighetene stiller strenge krav i forhold til brannsikkerhet og dokumentasjon av denne, og dette er klart definert i lover og forskrifter. Forsikringspolisen stiller klare krav til dokumentasjon, kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. Hvis dette ikke er ivaretatt, kan det redusere forsikringsutbetalingen. To av tre bedrifter som opplever en storbrann kommer ikke i gang igjen eller går konkurs etter kort tid.

Sprinkleranlegg reduserer skadeutbetalingene med 40 til 70 prosent sammenlignet med brann i bygg uten. Illustrasjonsfoto: ScanStockPhoto

Anders Sandmæl

Bygget er forsikret og da er vel alt i orden? Mange tror det, men risikoingeniør Pål Hansen i Tryg, landets tredje største forsikringsselskap og et av de største i Skandinavia, minner om at det alltid ligger alltid forskrifter og vilkår til grunn for en forsikring.

Ikke alle leser disse like nøye som andre avtaler og kontrakter. Det er juridiske dokumenter som ligger til grunn for den forsikring bygget har og utbetaling etter en brann. Her er et utdrag av hva som gjelder for næringsbygg med sprinkleranlegg, som er forsikret hos Tryg;

Industriforsikring - vilkår nr. ID100

Selskapet tar forbehold om at ansvaret kan reduseres eller falle helt bort dersom nedenstående forutsetninger ikke er oppfylt.

5.1. Selskapet forutsetter at følgende sikkerhetsforskrift blir overholdt: - sikkerhetsforskrift for Industriforsikring, FB012

Sikkerhetsforskriftene er inntatt i forsikringsbeviset. Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene overholdes, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor mye.

Sikkerhetsforskrift for Industriforsikring nr. FB012

1.1. Offentlige lover og forskrifter som gjelder for forsikringsavtalen er lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet. Lov om brannvern overtar for plan- og bygningslov når bygget får ferdigattest).

Automatisk vannsprinkleranlegg - sikkerhetsforskrift nr. FC151

1.1. Et automatisk sprinkleranlegg (heretter anlegget) må være prosjektert, utført og godkjent i overensstemmelse med gjeldende regler for automatiske sprinkleranlegg utgitt av FG eller NS-EN 12845.

2.1. Anlegget skal minst en gang hvert år besiktiges og kontrolleres etter en FG-godkjent kontrollordning.

2.2. Mangler eller avvik som påpekes kontrollrapporten skal utbedres umiddelbart.

3.1. Anlegget skal alltid holdes i full driftsikker stand.

3.3. All dokumentasjon vedrørende drift og vedlikehold, inkludert kontrolljournaler og lignende skal alltid være tilgjengelig som en del av internkontrollen.

5. Ved endringer i de beskyttede rom eller bygninger må det sikres at anleggets slokkekapasitet opprettholdes. Endringer eller utvidelser må utføres etter gjeldene regler som beskrevet i punkt 1.

Registreres i database

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har en sertifiseringsordning der kun selskaper med den nødvendige sprinklerkompetanse, styringssystem og organisasjon blir sertifisert innen prosjektering, montasje og kontroll. Resultat av det arbeid de utfører skal registreres i databasen ESS. Det gir forsikringsselskapene og brannvesen tilgang til alle data, kontrollrapporter og historikk om det enkelte sprinkleranlegg.

Første gang et FG sertifisert sprinklerfirma foretar en kontroll blir all dokumentasjon, hele sprinklerinstallasjon og vannforsyning kontrollert og verifisert. Denne kontrollen skal foretas av et annet selskap enn det selskapet som hadde ansvaret for prosjekteringen. Denne uavhengige kontrollen resulterer i at feil og mangler ved anlegget, vannforsyningen eller dokumentasjonen avdekkes og dokumenteres i en ESS rapport. Denne prosessen kan være en del av byggesaken slik at feil og mangler unngås og dokumentasjonen foreligger når bygget tas i bruk. Skjer det i ettertid medfører det drifts forstyrrelser, kostnader til utbedringer og de feil/mangler som byggets eier må leve med og som ikke utbedres.

Eksisterende bygg med gamle sprinkleranlegg skal også inn i dette systemet. Bygg uten dokumentasjon på sprinkleranlegget får ikke rabatt på premien.

Konsekvensen av en brann blir usikker og dermed øker vår risiko. Risiko = Sannsynlighet x konsekvens.

Akseptabelt sikkerhetsnivå

Myndighetene sørger for at sprinkleranlegget i nye bygg er forskriftsmessige ?

Myndighetene har definert hva som er et akseptabelt sikkerhetsnivå i forskjellige bygningstyper med forskjellig bruk i form av lover og forskrifter. Plan- og bygningslov, Tek 10 og Byggeforskrift ivaretar dette.

Sprinkleranlegg er det eneste, som er i et bygg, og som gjør noe med en brann. Myndighetene har de senere år derfor krevet sprinkleranlegg i stadig flere sammenhenger og type bygg.

Selskaper som skal prosjektere noe i et nytt byggeprosjekt er ansvarlig for å sette seg inn i hva disse lover og forskrifter forventer i forhold til det ansvarsområde de arbeider innenfor. Selskapet skal overfor myndighetene, og i det enkelte prosjekt, dokumentere skriftlig følgende i forhold til sprinkleranlegg:

Nesten alltid feil og mangler

Dette virker greit og er vel slik det fungerer i markedet i dag?

Hvorfor oppdages det da, nesten uten unntak, feil og mangler når FG-kontrolløren ser på sprinkleranlegget og dokumentasjonen i ettertid? Noen anlegg er uten dokumentasjon som kan bekrefte at det har den nødvendige funksjon, til tross for at noen har dokumentert til kommunen at dette foreligger.

Mange totalentreprenører med underentreprenører oppfyller ikke de krav som loven stiller til kompetanse, prosjektering, utførelse og dokumentasjon. Det arbeidet brannvesen og forsikringsselskapene holder på med i forhold til eksisterende bygg, vil avdekke dette over tid. Byggets eier ville stilt strengere krav om det var større konsekvensene av ikke tilstrekkelig eller dokumentert brannsikkerhet når bygget skulle tas i bruk. Den nye flyplassen i Berlin fikk ikke åpne som planlagt i 2011 fordi man var usikker på om sprinkleranlegget ville fungere som forutsatt ved en brann. Flyplassen er fortsatt ikke åpnet.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i bygget?

Ansvaret for brannsikkerhet kan ikke overføres til leietager i en avtale. Eiers ansvar er lovpålagt og gjelder dokumentasjon av det sprinkleranlegget som er installert og for at det kan fungere som forutsatt.

Eier må dermed ha kontroll på hva leietager har av varer, hvordan de lagres, hvordan driften er og hva som skjer av bygningsmessige arbeider.

Eier har ikke kompetansen til å vurdere og dokumentere dette. Ved å engasjere et FG-sertifisert firma vil dette bli vurdert og dokumentert i en ESS-rapport. ESS-rapporten oppfyller eiers krav til dokumentasjon og er den ønskede dokumentasjon for brannvesen som kommer på tilsyn og for forsikringsselskapet som skal vurdere risiko og gi en rabatt.

Ubehagelig overraskelse for Alere

I Logistikk & Ledelse nummer 5 i år omtalte vi det nye lageret til Alere AS, men da var det logistikken som stod i fokus. Lagersjef Magne Engstrøm forteller at det ikke var behov for sprinkleranlegg i reolene i selskapets tidligere lagre.

- Men det nye lageret vårt var sprinklet. Da vi foretok en gjennomgang av brannsikkerheten, etter at lageret er tatt i bruk, fant vi ut at sprinkleranlegget ikke var dimensjonert for vår lagring. Vi har derfor måttet investere et betydelig beløp i å montere sprinkleranlegg i reolene som ikke er høyere enn 7 meter. I tillegg til den økonomiske kostnaden blir lageret vårt mindre fleksibelt. Hadde vi vært klar over dette da vi vurderte alternative lokaler, er det ikke sikkert at vi hadde vært her i dag. Neste gang vi skal leie et lager vil dokumentasjon av sprinkleranleggets funksjon og egnethet bli vurdert på lik linje med de andre kriteriene. Byggherrer med sprinkleranlegg av høy kvalitet og god dokumentasjon vil ha et fortrinn, fastslår Magne Engstrøm i Alere.

Sprinkleranlegg - hva er det og hvorfor installere det?

Sprinkleranlegg ble første gang installert i USA i 1874 på grunn av mange branner med eksplosiv utvikling og mange døde i bomullsspinnerier. Sprinkleranlegget skulle detektere at det var en brann, varsle menneskene i bygget ved hjelp av en vanndrevet alarmklokke og kontrollere brannen. Sprinkleranlegg var derfor også verdens første deteksjonsanlegg og har også den funksjonen i enkelte bygg i dag.

Hvert enkelt sprinklerhode utløses på grunn av varme og ikke røyk. Ikke som på film der alle sprinkler løser ut samtidig.

Når sprinkleranlegget har løst ut vil vannet bekjempe brannen på forskjellige måter;

Sprinkleranlegget har fungert som forutsatt dersom det holder brannen under kontroll slik at brannvesenet kan slukke den når de ankommer.

Når sprinkleranlegget har løst ut blir røyken ved taket kjølt ned og den synker mot gulvet. Hele rommet blir fylt av røyk og sikten blir raskt dårlig. Derfor skal kun brannvesenet være i lokalet.

Dette er forutsatt at sprinkleranlegget er riktig og funksjonsdyktig i forhold til den brannen det skal holde tilbake. Hvis ikke må brannvesenet sikre omgivelsene og prøve å bekjempe brannen fra avstand, med de konsekvenser det har for bedriften, de ansatte og forsikringsselskapet.

----------------

Artikkelforfatter har 20 års erfaring med stasjonære brannslukningsanlegg og har hatt ansvaret for prosjektering og montasje av sprinkleranlegg i bygg med samlet areal over 1.000.000 kvm i Norge og Sverige. Han har også hatt ansvar for spesialanlegg som eksempelvis brannslukningsanlegget i hangaren til SAS på Gardermoen.Anders Sandmæl

er et spesialfirma som utelukkende arbeider med prosjektering og montasje av sprinkleranlegg. Selskapet utfører også kontroll, utarbeidelse av dokumentasjon på eksisterende sprinkleranlegg og opplæring av driftspersonell på eksisterende sprinkleranlegg. Selskapet har hovedkontor i Horten, men arbeider over hele landet. Fire-Tech er eid av de ansatte og har en forventet omsetning i år på 50 millioner kroner.Fire-Tech AS

 ----------------

Hvilke erfaringer har man med sprinkleranlegg ?

I Norge samles det ikke inn data om branner i bygg med sprinkleranlegg. I USA har de i flere tiår samlet inn data fra alle slike branner, og erfaringene med sprinkleranlegget. National Fire Protection Association (NFPA) lager regler samt utgir også statistikk.

Dataene gjelder pålitelighet (løste ut som forutsatt) og effektivitet (har den forventede effekt på brannen) for perioden 2003-2007:

Det er årlig ca 1.000 branner (7%) hvor sprinkleranlegget ikke løser ut som forutsatt og årsakene er:

Det er årlig ca 400 branner (3%) hvor sprinkleranlegget ikke har den forventede effekt og årsakene er:

Sprinkleranlegg reduserer skadeutbetalingene med 40 til 70 prosent sammenlignet med brann i bygg uten.

Systemtegningen er for det nye kjøpesenteret i Åsane i Bergen på 72.000 kvm. Alle data om sprinkleranlegget og dets funksjon, er samlet på en unik og oversiktlig måte. Den er et overordnet dokument i forhold til de enkelte arbeidstegninger. Fra venstre: prosjektleder Jerry Holm, marked- og kvalitetsansvarlig Anders Sandmæl, konstruktør Tobias Henrysson, konstruktør Adam Henrysson, avdelingsleder konstruksjon Rickard Tallqvist, daglig leder Veronica Tettenborn og konstruktør Jonathan Kihlstadius. Fire tech har i tillegg to kontormedarbeidere og 28 fast ansatte sprinklermontører.

www.logistikk-ledelse.no © 2013