Lovende resultater for NCE Raufoss

NCE Raufoss har gjennomgått en grundig evalueringsprosess for å svare på hvorvidt klyngen har nådd sine definerte mål og oppnådd dynamikk. 20 intervju og 450 timer senere er resultatene lovende.

Prosjektleder for NCE Raufoss, Sverre Narvesen, har grunn til å smile, gode FoU-resultater er verdifullt for NCE Raufoss. Her sammen med finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: NCE Raufoss

Prosjektleder for NCE Raufoss, Sverre Narvesen, har grunn til å smile, gode FoU-resultater er verdifullt for NCE Raufoss. Her sammen med finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: NCE Raufoss

Publisert Oppdatert
Raufoss Water & Gas AS (RWG) er et heleid datterselskap av den nederlandske industrigruppen Aalberts Industries NV. Bedriftens hovedprodukt er ISIFLO messingkoblinger for sammenføying av rør innen vann- og gassforsyning. Bedriften er inne i en spennende fase hvor produktene nå også lages i komposittmateriale som med sin brukervennlighet og kvalitet er en verdensnyhet. Foto: NCE Raufoss

Raufoss Water & Gas AS (RWG) er et heleid datterselskap av den nederlandske industrigruppen Aalberts Industries NV. Bedriftens hovedprodukt er ISIFLO messingkoblinger for sammenføying av rør innen vann- og gassforsyning. Bedriften er inne i en spennende fase hvor produktene nå også lages i komposittmateriale som med sin brukervennlighet og kvalitet er en verdensnyhet. Foto: NCE Raufoss

- Evalueringen har vært krevende, men viktig. Vi ville gå grundig til verks for å få en intern bevisstgjøring om hva resultatene faktisk er, samt en felles forståelse av hva vi kan kommunisere utad, sier prosjektleder for NCE Raufoss, Sverre Narvesen.

Internasjonalisering og økt lønnsomhet

Den overordnede målsetningen til NCE Raufoss er «gjennom omfattende samarbeid å styrke sine markedsposisjoner internasjonalt samt utvikle nye lønnsomme markeder basert på produkter og tjenester med høyt kompetanseinnhold».

De fleste av klyngebedriftene tilhører globale verdikjeder. Verdiskapingen i NCE Raufoss bedriftene er cirka fem milliarder med 4500 ansatte. Samlet omsetning for det globale industrikonsortiet i NCE Raufoss er cirka 130 milliarder kroner, og totalt antall ansatte er cirka 81.000.

Lovende resultater

Dybdeintervju ble gjennomført med samtlige av de 16 bedriftene i klyngen, som har sitt utspring fra ammunisjonsfabrikken. I dag er kundegrunnlaget hovedsakelig innen den globale bilindustrien og forsvarsmarkedet.

Noen av de mest lovende funnene fra evalueringsprosessen er:

Åtte av bedriftene mener at de har fått konkrete bidrag fra NCE Raufoss til nye ideer i noen eller høy grad.

Klyngebedriftene deltar i snitt på tre-fire felles forsknings og utviklingsprosjekter. Det er med andre ord relativ høy aktivitet på tvers i nettverket, som igjen viser at prosjektene ansees som relevante for bedriftenes utvikling.

Ti mener at de har fått tilgang til teknologi eller løsninger som innoverer egne produkter eller løsninger. Med bakgrunn i prosjektets art og ressurser er dette en relativt høy score. Noen av bedriftene har egne utviklingsavdelinger og tilhører konserner med store ressurser.

Åtte bedrifter har fått råd og bistand til finansiering av prosjekter. Dette gjelder i stor grad IFU og OFU prosjekter som ikke var benyttet tidligere i bedriftene.

Fire bedrifter har introdusert nye produkter eller tjenester som følge av deltakelsen i NCE Raufoss. Dette er et høyt tall når en tar i betraktning at det for hoveddelen av bedriftene tar fra 10 til 20 år å introdusere nye produkter og tjenester.

Det er utløst fire patenter som følge av NCE Raufoss.

Syv bedrifter mener at NCE Raufoss har bidratt til at virksomheten har utviklet samarbeidet med forskningsinstitusjoner eller akademia.

Fem bedrifter mener at NCE Raufoss har bidratt til at virksomheten har utviklet nye samarbeidsprosjekter med kommersielle partnere i noen eller høy grad.

- Generelt sett er resultatene svært lovende. Vi kan, i tråd med tidligere evalueringer, slå fast at NCE Raufoss har god måloppnåelse - med unntak av utvikling og etablering av nye virksomheter.

Spørsmålet om hvorvidt NCE Raufoss har blitt en dynamisk klynge kan besvares med et rungende "ja" på bakgrunn av den aktiviteten vi ser mellom partnerne og i fellesskapet, og det er selvsagt gledelig, sier Narvesen.

Case: Kongsberg Automotive

Et av de mest lovende casestudiene fra evalueringen er Kongsberg Automotive. For om lag 50 prosent av dagens omsetning i Kongsberg Automotive på Raufoss kan det trekkes klare linjer tilbake til FoU-prosjektene som har vært gjennomført i NCE Raufoss-fellesskapet.

- Bakgrunnen for dette ligger i at Raufoss ASA utviklet, produserte og leverte bremserørkoblinger i en årrekke, laget av messing. Koblingene ble levert til buss-, lastebil- og tilhengerprodusenter. For å oppnå mer signifikante reduksjoner i vekt og materialkostnader, vurderte man å gå fra messing til kortfiberarmert konstruksjonsplast, forklarer Narvesen. Etter 10 år med målrettet forskning og utvikling, er plast nå i ferd med å bli et vesentlig materiale i bremserørkoblinger fra Kongsberg Automotive.

- Denne FoU aktiviteten startet med materialtilpasninger, samt et omfattende og innovativt arbeid innen produktdesign. For å oppnå høy utviklingshastighet og verdensledende løsninger, har samarbeidet med andre aktører i NCE Raufoss vært av avgjørende betydning. Her har flere bedrifter bidratt som leverandører og samarbeidspartnere, og særlig samarbeidet med det felles FoU selskapet SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) blir tillagt særlig vekt, sier han.

- Produkttesting i felles laboratorier, utvikling av automatisert montasje i automatiseringslaboratorium, materialkarakterisering i felles materiallaboratorier er noen eksempler, men viktigst er tilgangen til forskere i SRM, NTNU og Høgskolen i Gjøvik, samt betydelig medfinansiering fra Norges Forskningsråd og EU, forteller Narvesen.

Han påpeker at synliggjøringen av denne og liknende historier er noe av det beste med en slik omfattende evaluering.

- Det er illustrerende case som dette vi trenger for å gjøre klyngens arbeid mer håndgripelig. Vi har en ambisjon om å gjennomføre årlige 1-1 møter med alle industripartnerne, slik at vi kan få nye illustrasjonshistorier hvert år, sier Narvesen.

Evalueringsprosessen

NCE Raufoss valgte å gjennomføre intervjuer av samtlige bedrifter i stedet for bare å sende ut et spørreskjema. Intervjuene ble gjennomført i møter ved den enkelte bedrift, hvor øverste leder deltok. I tillegg ble spørreskjema fylt ut i løpet av intervjuet. Dybdeintervjuene ble konsekvent foretatt av de samme personene, slik at metodikken og møteformen ble holdt gjennomgående i hele prosessen, og for å sørge for at intervjuerne best mulig kunne forstå nyansene og bakgrunnen for svarene fra hver enkelt leder.

- Dette er en tid- og ressurskrevende prosess, og hele 450 timer ble lagt ned i dette arbeidet, sier Sverre Narvesen. Han mener det grundige arbeidet er verdt det.

- Vi valgte en krevende følgeevalueringsprosess, fordi et enkeltstående spørreskjema ikke skaper nok refleksjon. Vi har brukt to timer per bedrift, rett inn i ledelsen, og gått gjennom spørreskjemaene sammen med dem. Slik har vi sørget for å få så grundige og kvalitetsmessige tilbakemeldinger som mulig.

Narvesen påpeker at det er stor intern og ekstern nytteverdi av en slik grundig evaluering.

- Gjennom synliggjøringsprosjektet har NCE Raufoss blitt mer bevisst på effekten av å vise til konkrete resultater av klyngesamarbeidet. Dette i forhold til å påvirke rammebetingelser og premissgivere, men også for intern bevisstgjøring i klyngen og hver enkelt bedrift. Nå har vi en felles forståelse av hva vi har oppnådd, hva vi kan si utad og hva de beste historiene fra hver enkelt bedrift er. Det er enormt verdifullt, sier Narvesen.

Læring for andre klynger

Hva er implikasjonene av evalueringsprosessen fra NCE Raufoss for andre klynger?

- NCE Raufoss er en forholdsvis liten klynge med et begrenset geografisk nedslagsfelt, og det er klart at dette har muliggjort intervju av alle lederne. For oss har dette gitt særdeles gode resultater, men det kan selvsagt bli krevende å gjennomføre i klynger med langt flere deltagere som også er mer spredt. En mulig løsning kan være å kombinere spørreskjema med intervjuer av utvalgte og representative bedrifter, sier Narvesen.

Han mener imidlertid at denne type følgeforskning er hensiktsmessig når resultater fra vidt forskjellige klynger skal synliggjøres.

- Dette arbeidet er viktig og verdifullt, og vi deler gjerne erfaringene våre med andre klynger som ønsker å gå gjennom en like grundig evalueringsprosess, avslutter Narvesen.

Kilde: NCE Raufoss.

Da Raufoss ASA ble splittet i selvstendige virksomheter, var en av virksomhetene forløperen til dagens SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Fram til oppstart av NCE Raufoss forprosjekt, var i all hovedsak FoU-innsatsen utført i Raufoss miljøet egenfinansiert. I dag er 60 prosent av aktiviteten i SRM offentlig finansiert ¿ enten direkte i kompetanseprosjekt eller via bedrifter i brukerstyrte prosjekt. Foto: NCE Raufoss

Da Raufoss ASA ble splittet i selvstendige virksomheter, var en av virksomhetene forløperen til dagens SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Fram til oppstart av NCE Raufoss forprosjekt, var i all hovedsak FoU-innsatsen utført i Raufoss miljøet egenfinansiert. I dag er 60 prosent av aktiviteten i SRM offentlig finansiert ¿ enten direkte i kompetanseprosjekt eller via bedrifter i brukerstyrte prosjekt. Foto: NCE Raufoss