Alnabruterminalen har ideell lokalisering

Godsterminalen på Alnabru har en svært god beliggenhet i forhold til de kundene den betjener viser en ny kartlegging av godsstrømmene utført ved Transportøkonomisk institutt. Transportkjøperne og transportørene er i stor grad etablert i samme område.

Publisert Oppdatert

Argumentasjonen for å videreutvikle Norges største transportklynge og en av Europas største veg/bane-terminaler sentralt i Oslo, baserer seg i stor grad på betydningen av nærhet mellom transportør og transportkjøper. Fire store norske transport¬foretak er lokalisert i området med kort veg til Alnabru jernbaneterminal.

TØI har benyttet detaljerte empiriske data over godsforsendelser og et detaljert vegnettverk for å analysere godsstrømmene. Målet med prosjektet har vært å konstruere kart som viser det regionale influensområdet til aktørene på Alnabru.

Kartene bekrefter i stor grad tidligere antakelser: Den største "godstettheten" ligger langs Europavegnettet, først og fremst i Groruddalen og Oslo sentrum, og med næringsområder og kjøpesentre som "satellitter" rundt dette. Det ser ut til å være rimelig godt samsvar mellom de geografiske mønstrene for innhenting og utkjøring av gods, til tross for at antall utkjøringsadresser er betydelig høyere enn antall innhentingsadresser.