Anbefaler skrittvis satsing på biodrivstoff

Publisert Oppdatert

SFT anbefaler en skrittvis tilnærming til omsetning av biodrivstoff i Norge. I første omgang bør det innføres et omsetningskrav for biodrivstoff på to volumprosent fra 2009.

I tråd med regjeringens melding om Norsk klimapolitikk (stortingsmelding nr. 34, 2006-2007), har Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomført en høring av et forslag til omsetning av biodrivstoff. SFT har også utarbeidet et utkast til rapporteringssystem.

Store utslipp av klimagasser fra veitrafikken: Utslippene fra veitrafikken utgjorde omtrent 18 prosent av de totale norske utslippene i 2006.

Redusere utslipp fra veitrafikken

- Biodrivstoff bør være ett av flere tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra veitrafikken. Vi foreslår derfor at Norge fra 2009 innfører et omsetningskrav for biodrivstoff på to volumprosent, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Biodrivstoff

Oljer fra planter og avfall kan bli til biodiesel, mens sukker og stivelse kan omgjøres til etanol. I framtiden vil det komme syntetisk framstilt biodrivstoff, blant annet laget av tømmer.

Frigjør karbondioksid (CO2) ved forbrenning, men en tilsvarende mengde CO2 er allerede tatt opp fra atmosfæren gjennom tilveksten av det biologiske materialet som drivstoffet er produsert av.

Dagens bensin- og dieselmotorer kan bruke inntil fem prosent biodrivstoff. Mange bilprodusenter har imidlertid nye modeller som kan gå på inntil 100 prosent av dette drivstoffet.

Dette tilsvarer omtrent den omsetningsandelen som biodrivstoff trolig vil ha allerede i år. SFT mener omsetningskravet bør trappes videre opp så snart felles europeiske krav til klimaeffekt og bærekraftskriterier for biodrivstoff er på plass.