Betydelig økte rammer, men blir planene realisert?

- NLF er fornøyd med at Regjeringen holder statsministerens løfter om ”flere titalls milliarder mer” til veg og bane. Nær 100 mrd kr mer enn i dagens NTP er vel det maksimale av hva vi kunne vente oss, sier forbundsleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Men vi er skuffet over at det ikke er foreslått nye finansieringsformer og det gir usikkerhet om hvorvidt planene blir realisert, sier Madsen.

Publisert Oppdatert

- NLF er fornøyd med at Regjeringen holder statsministerens løfter om "flere titalls milliarder mer" til veg og bane. Nær 100 mrd kr mer enn i dagens NTP er vel det maksimale av hva vi kunne vente oss, sier forbundsleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Men vi er skuffet over at det ikke er foreslått nye finansieringsformer og det gir usikkerhet om hvorvidt planene blir realisert, sier Madsen.

- NLF savner forpliktende formuleringer om innhenting av vedlikeholdsetterslepet på riksvegene sett i sammenheng med nybygginger og utbedringer. Dette har vi etterlyst i mange sammenhenger, senest på landsmøtet i Tromsø i 2008, sier Per Madsen. Dårlig vegdekke påfører norske bileiere en merkostnad på 3,6 mrd kr årlig sammenlignet med en situasjon med godt vegdekke.

NLFs forbundsleder savner også strukturelle grep for planprosessen, som i dag er altfor lang og komplisert. - Det tar for lang tid å gjennomføre store vegprosjekter, sier Madsen. Vi ønsker mer bruk av statlige reguleringsplaner.

- Vi registrerer at Regjeringen klart erkjenner at lastebilene fortsatt vil være hovedtransportformen i innenlands godstransport, og at overføringspotensialet i hovedsak er begrenset til godstransporter over 500 km hvor alternative transportformer er tilgjengelige. Dette har vi gang på gang påpekt overfor myndighetene, sier adm. direktør Olav Slaatsveen. Det som er positivt, er planer for utbygging av intercity-triangelet for jernbanen, sier Slaatsveen. Det vil bedre miljøet og gi næringstransporten bedre fremkommelighet.

350 km riksveger skal få gul midtstripe, noe som vil være svært positivt for trafikksikkerheten og for lastebilsjåførenes arbeidssituasjon. Det samme vil satsingen på vinterdrift, rassikring og døgnhvileplasser, sier Olav Slaatsveen. NLF er også fornøyd med at nivået på bompengene ikke skal økes utover dagens nivå de neste ti årene.