- Bløffer om veisatsing!

Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan møter ikke uventet kritikk fra opposisjonen på Stortinget. Lengst i kritikken går Fremskrittspartiets nestformann, Per Sandberg. – Dette er det endelige beviset på at Regjeringen bløffer om samferdselssatsingen, sier Sandberg.

Publisert Oppdatert

Regjeringen legger opp til å bruke 321,9 milliarder kroner på vei, bane, farleder og havner i perioden 2010-2019. I tillegg skal 60 milliarder kroner tas inn gjennom bompenger. - I fjor lovet statsminister Jens Stoltenberg at det fra 2009 skulle brukes flere titalls milliarder kroner årlig på samferdsel. Nasjonal transportplan er et bevis på at han bløffet det norske folk. Det som skal til for å modernisere vei og bane i Norge er 800 milliarder, sier Per Sandberg, som er leder i Stortingets transportkomité og nestleder i Fremskrittspartiet.

- Denne regjeringen har satt ny norgesrekord bompengeprosjekter. Bare siden valget er det vedtatt bompengeprosjekter for over 13 milliarder kroner. Regjeringen legger blant annet opp til at to tredeler av kostnadene ved å utbedre E18 gjennom Telemark skal betales av bilistene, påpeker Sandberg.

- Det legges i nasjonal transportplan ikke opp til noe særlig satsning på utvikling av veinettet. Jeg registrerer at regjeringen har som mål å redusere kjøretiden mellom de store byene. Det vil den aldri klare så lenge den ikke bygger ut motorveiene.

-Fremskrittspartiet har allerede utarbeidet sitt forslag til transportplan. Der foreslår partiet å bruke 552 friske milliarder kroner fra statskassen på samferdselsformål frem til 2019. Partiet foreslår å bygge 2500 kilometer motorvei mellom de store byene. Dette koster 210 milliarder kroner.?

Venstre: - For lite

- Regjeringen satser altfor lite offensivt på kollektivtrafikken i storbyene, mener Venstre Borghild Tenden, nestleder i transportkomiteen på Stortinget.

- Det Regjeringen har forsøkt å selge ut som en offensiv miljøsatsing, er realiteten kun et lite skritt i riktig retning, mener hun.

- Det store kollektivløftet som mange er blitt forespeilet, er dessverre uteblitt. Belønningsordningen for kollektivtrafikken ble innført av Regjeringen Bondevik II og har blant annet bidratt til å realisere ordningen med "rullende fortau" i Oslo og Bussmetroen i Kristiansand. Vi vil lete med lys og lykte for å finne midler til å gjøre dette bedre, sier Tenden.

Hun er dessuten skuffet over at ingen jernbanestrekninger er satt i stand til å konkurrere med flytrafikken.

- På strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand kunne togene vært satt i stand til å konkurrere med flytrafikken. Mange viktige prosjekter for å korte ned reisetiden er foreslått skjøvet ut i tid. Blant annet er Ringeriksbanen og Eidangerparsellen lagt mot slutten av planperioden, poengterer Tenden.

- Nå skal vi gå planen i sømmene og se om vi kan få noen av prosjektene på plass raskere, blant annet nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Det haster å få togene på Østlandet i rute, påpeker Tenden.

KrF: For sent

- Regjeringen øker rammene for bane og kollektivtrafikken, i tråd med intensjonen i Klimaforliket mellom Regjeringen, KrF, Venstre og Høyre. Flere av de store kollektivsatsningene er imidlertid berammet til å starte i siste halvdel av planperioden.

- KrF ønsker en raskere forsering av denne typen prosjekter, særlig dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, sier Jan Sahl, KrFs samferdselspolitiske talsmann.

- Økte bevilgninger til gang og sykkelvei er bra, og vil få KrFs fulle støtte. Men hovedutfordringen her ligger hos kommunene. Derfor vil KrF ha en separat belønningsordning som premierer kommuner som satser på gang- og sykkelveier og trygge skoleveier, sier Sahl.

Høyre: Lite nytt

- Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan bidrar ikke til nytenkning. Vi er skuffet over at Regjeringen ikke tar noen store grep for å løse de mange utfordringer vi har i forhold til ulykkes- og købelastede veier, og en upålitelig og dårlig utbygd jernbane, sier Høyres representanter i transportkomiteen Trond Helleland og Øyvind Halleraker.

- Dobbeltspor mellom Oslo og Ski bør komme så raskt som mulig. Nå skal vi gå gjennom planen og se om det kan være rom for å fremskynde dette prosjektet, sier Helleland til Aftenposten.no.

I statsbudsjettet for 2009 er det satt av 50 millioner kroner til planlegging av dobbeltspor Oslo-Ski.

I Regjeringens transportplan er kostnadsanslaget for prosjektet satt til 11,6 milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil ifølge Regjeringen være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011.