Dårlig start

NLFs direktør ikke fornøyd med starten på forvaltningsreformen

Olav Slaatsveen

Olav Slaatsveen

Publisert Oppdatert

Lastebilnæringen var motstander av vegreformen, hva nå? På Transport- og Logistikk-messen minnet administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Olav Slaatsveen, bransjen om NLFs gamle ordtak: Uten lastebilen stopper Norge. Dette har nå blitt utvidet til å hete; Uten veier stopper lastebilen og uten lastebilen stopper Norge.

Han mener veiovertakelsen fikk en dårlig start og flere betingelser burde vært innfridd før en slik overtakelse fant sted. For det første burde veiene blitt satt skikkelig i stand, noe som også står i veglovens § 7, i følge Slaatsveen. Det skulle eksistert statlige føringer for kvaliteten på drift, vedlikehold og veistandard, men dette vurderes nå. Videre burde det ha blitt etablert en uavhengig tilsynsmyndighet. Til slutt burde det ha fulgt med tilstrekkelige økonomiske ressurser. Summert opp slik, synes han overtagelsen fikk en dårlig start.

Krever nasjonale føringer

Han synes det er vanskelig å forstå at dette er en vegreform, siden den ikke er begrunnet i mål om bedre veier. Når man ser på fylkesveienes standard, gir dette grunn til uro når veiene overføres i den stand de er. Han synes også en konkurranse om vei- og trafikkfaglig kompetanse er uheldig. Før var det en veiadministrasjon, nå har vi fått 19, minner han om.

NLF mener det er et sterkt behov for et uavhengig veitilsyn. Videre krever NLF at staten gir nasjonale føringer for drift, vedlikehold, oppgradering og utbygging, samt for ferjedriften. De ser for seg minstestandarder på disse områdene. Regionreformen gir fylkene store veiutfordringer. For NLFs medlemmer er det viktig at de lykkes, siden dette har med fremkommelighet, trafikksikkerhet og arbeidsmiljø og gjøre.

Døgnhvileplassene for tungtransporten er viktig for arbeidsmiljø og trafikksikkerhet. Derfor krever vi at behovet for døgnhvileplasser vurderes i alle vegbyggingsprosjekter. Dette er i utgangspunktet viktigst for riksveiene, men fylkene bør ha dette i tankene. Plassene må inngå i prosjektene og ikke som salderingsposter til slutt, forklarer Slaatsveen.

Enhetlig og forutsigbart

Det bør være en enhetlig veistandard på tvers av fylkesgrenser, spesielt drifts- og vedlikeholdsstandard. Vinterdriften er mest kritisk og ny håndbok 111 må gjelde på fylkesveiene også. NLF ber også om et enhetlig ferjetilbud, enhetlig akseltrykk, enhetlige bredder og høyder. NLF krever at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fjernes innen utgangen av 2019. Til slutt bunner alt ut i trafikksikkerhet, slår Slaatsveen fast.

Fylkeskommunene ble landets største veieier 01.01 2010. Det innebærer et stort ansvar, som må forvaltes med kløkt og engasjement. NLF ønsker at fylkene skal lykkes, men at de bærer bevisbyrden selv, avslutter Olav Slaatsveen med.