Departementet presiserer

Samferdselsdepartementet sendte i slutten av mai ut et rundskriv om kabotasje der de gjør det enda tydeligere hva som skal anses som kabotasjetur.

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Publisert Oppdatert

Presiseringen er ifølge departementet gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra transportører og kontrollmyndigheter om at rundskrivet fra 2011 er uklart med hensyn til hvordan man skal vurdere samlefrakt utført på oppdrag fra speditører.

Fokus

Tilbakemeldinger departementet har fått fra næringen og kontrollmyndighetene tyder på at utenlandske transportører har stort fokus på adgangen til kabotasje, og at de er oppmerksomme på at de norske reglene avviker fra EU-reglene.

Departementet har derfor nå vedtatt forskriftsbestemmelser som tilsvarer de nye EU-reglene på området.

Dokumentasjon

Den største forskjellen sammenlignet med tidligere regler er at det stilles krav om at transportører som utfører kabotasje må legge frem dokumentasjon for hver enkelt kabotasjetur. Dette vil gi kontrollerende myndighet et godt verktøy for å bekjempe ulovlig kabotasje fremover.

Fraktbrev

Det nye i forskriften, sammenlignet med tidligere rettstilstand, er at transportøren skal legge frem dokumentasjon på den innkommende internasjonale transporten, samt bevis for hver av de etterfølgende kabotasjeturene.

Slik dokumentasjon skal inneholde blant annet følgende opplysninger:

  • Avsenders navn adresse og underskrift.
  • Transportørens navn adresse og underskrift
  • Mottakers navn og adresse, samt etter at godset er levert, mottakers underskrift og dato for levering.
  • Sted og dato for overtakelse av godset, samt sted der godset skal leveres.
  • Motorvognens og tilhengerens nummerskilt.

Hva er en tur?

Oppdraget som er beskrevet i fraktdokumentet regnes som én tur. Én tur kan bestå av både flere lastinger og flere lossinger hvis dette fremgår av fraktdokumentet.

En avtale mellom en speditør og en transportør om frakt av gods, samlefrakt, er å anse som én kabotasjetur når dokumentasjon i tråd med kravene i forskriften foreligger.

Ikke permanent basis

Det presiseres at speditører ikke vil ha adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis selv innenfor rammene av reglene om at det kan utføres tre oppdrag innenfor en periode på syv dager.

Akkurat dette vet vi det er mange som synder mot, noe vi også har skrevet om her på tungt.no tidligere.

Etablering i Norge

Departementet presiserer derfor at kabotasje ikke kan utføres på en slik måte at det skapes en permanent eller løpende aktivitet. Transportører som ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må være etablert i Norge og ha løyve for nasjonal transport. Dette gjelder også for oppdrag som utføres som samlefrakt.

CMR

Når det gjelder dokumentasjon for det innkommende internasjonale oppdraget kreves at det fremlegges et CMR fraktbrev.

For de etterfølgende kabotasjeturene skal alle dokument som oppfyller kravene som stilles i forordningen, aksepteres som gyldig dokumentasjon.

Kan hjelpe til

For å lette kontrollen av at vilkårene for kabotasje er oppfylt, kan transportører velge å legge frem dokumentasjon som bekrefter kilometerstand ved lasting og lossing av den innkommende internasjonale lasten, samt de etterfølgende kabotasjeoppdragene.

Vil ha kontroll

Til slutt i rundskrivet oppfordrer departementet kontrollmyndighetene til å føre grundig kontroll med kabotasjevirksomhet, med tanke på å hindre brudd på eller omgåelse av regelverket.

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.