Derfor skjer dødsulykkene

Førerfeil og høy fart er hovedårsakene til dødsulykkene på norske veger. Det er den ikke uventede fasiten etter at Statens vegvesen fredag la frem en rapport om alle dødsulykker siden 2005. Rapporten viser at møteulykker og utforkjøringer dominerer.

Publisert Oppdatert

Siden 2005 har Vegvesenet rykket ut og kartlagt, undersøkt og analysert hver enkelt dødsulykke på norske veger. I fjor ble 158 ulykker med til sammen 168 trafikkdrepte undersøkt.

- Kunnskap er vårt viktigste våpen. Denne kunnskapen danner beslutningsgrunnlaget for vårt arbeid både på kort og lang sikt, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Fredag overleverte vegdirektøren dybdeanalyserapporten av dødsulykkene for 2011 til samferdselsminister Marit Arnstad. Rapporten viser også utviklingen i sjuårs-perioden fra 2005-11.

Last ned hele rapporten her.

Førerfeil dominerer

Førerfeil og manglende førerdyktighet har vært en medvirkende årsak i nesten halvparten av alle dødsulykkene i 2011. Dette er ofte et resultat av at trafikant har liten erfaring og kunnskap, noe som kan føre til feilvurderinger og uansvarlig adferd.

- I nesten 70 prosent av disse ulykkene med førerfeil har dette vært avgjørende eller i stor grad medvirket at dødsulykken inntraff. Det som oftest går igjen er manglende informasjonsinnhenting og feil beslutning hos fører. Selv om det har vært en positiv utvikling er fortsatt unge under 25 år innblandet i hele 34 prosent av dødsulykkene, sier Gustavsen.

Høy fart etter forholdene er en annen årsaksfaktor som dominerer i mer enn tre av ti ulykker. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er dokumentert.

- I om lag 11 prosent av disse ulykkene er det snakk om ekstrem høy fart. Men vi registrerer også en positiv utvikling - på tre år har høy fart som årsak falt fra om lag halvparten til en tredjedel av ulykkene. Vi ser at fartsnivået på norske veger går noe ned, sier Gustavsen.

Kjøring i rus og tretthet bak rattet krever også liv i trafikken. I 2011 mener Statens vegvesen at kjøring i ruspåvirket tilstand har vært en utløsende eller sterkt medvirkende årsak i to av ti ulykker. Tretthet eller avsovning bak rattet har vært en sannsynlig medvirkende årsak i 16 prosent av ulykkene, mens sykdom hos trafikanten kan ha spilt inn i 14 prosent. I om lag ni prosent av dødsulykkene er det kvalifisert mistanke om at ulykken er selvvalgt.

Flest møteulykker

Ulykkesbildet på norske veger i 2011 domineres av utforkjørings- og møteulykker med om lag 70 prosent av ulykkene og 75 prosent antall omkomne.

Møteulykker har vært den største ulykkegruppen både i 2011 og i hele sjuårs-perioden. Det har likevel vært en klar nedadgående tendens de siste årene, som henger sammen med økt utbygging av firefelts veger og økt bruk av midtdelere av ulike typer.

Over 3 av 10 ulykker er utforkjøringsulykkene, som ofte henger sammen med høy fart etter forholdene eller fart godt over fartsgrensen. Også på dette området er den en nedgang.

I 2011 mistet 15 fotgjengere livet, noe som utgjør om lag ni prosent av dødsulykkene. Sammenlignet med tidligere år er det en markant nedgang.

47 prosent av dødsulykkene skjedde i 2011 på riksveg, mens 39 prosent var på fylkesveg, 11 prosent på kommunal veg og tre prosent på privat veg.