Dette mener organisasjonene

Hva mener NLF, NTF, TL, MEF, YTF og alle de andre? Vi har samlet korte reaksjoner etter gårsdagens Statsbudsjett hos organisasjonene.

Publisert Oppdatert

Norges Lastebileier-forbund NLF:

Bevilgningene til fylkesvegnettet i 2010 helt i det blå!

Regjeringen kaller budsjettforslaget for vegformål for "tidenes vegløft" - Dette gjelder de nye riksveiene, men det er umulig å lese ut av budsjettet hva som vil bli bevilget til det nye fylkesvegnettet, sier Olav Slaatsveen i NLF. Nå får vi sette vår lit til at fylkespolitikerne er seg sitt ansvar bevisst når de skal bevilge penger til fylkesvegene, sier han. Samtidig ser NLF det som positivt at det er en øremerket pott til rassikringer av fylkesvegen og en rentekompenasasjon for investeringer i fylkesvegene.

NLF er fornøyd med at Regjeringen foreslår økte bevilgninger til riksvegene, men er i sterk tvil om den foreslåtte økningen på 6,6 % til drift og vedlikehold er stor nok, og peker på at den reelle økningen er 4,8 % etter prisveksten.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF):

- En bærekraftig samferdselspolitikk

Forbundsleder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet sier i en kommentar at han er glad for at regjeringa forsetter å styrke samferdselssektoren i tråd med satsningen i Nasjonal Transportplan (NTP). - Statsbudsjettet gir et løft for samferdselssektoren som vi er fornøyd med, sier Hansen. 

Forbundslederen holder også fram at det er avsatt midler til bygging og oppgradering av hvileplasser for godstrafikken. - Dette betyr at vi endelig skal få bygget truckstopp slik at godssjåførene kan ta seg nødvendige hvilepauser med nødvendige fasiliteter, sier Roger Hansen. 

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

- Statsbudsjettet skjønnmaler anbud

- Statsbudsjettet skjønnmaler anbud på en måte som vi ikke kjenner oss igjen i, sier YTFs leder Jack Nielsen. Budsjettet henviser til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt som framhever at anbud er billige løsninger som også fungerer godt for sjåførene. - Anbud betyr at sjåføren blir presset hardt, særlig på arbeidstidsordninger. Vi finner heller ikke noe om hvileplasser for godssjåførene og vi savner kollektivfelt, som for eksempel Oslo Asker, sier Nielsen.

Nasjonal Transportplan varsler at det skal bygges ut rasteplasser for sjåførene. - Godssjåførene er pålagt å hvile underveis, for trafikksikkerhetens skyld. Vi hadde forventet en innsats på dette feltet i 2010, sier Jack Nielsen.

På den positive siden fremhever han satsing på trafikksikkerhet, rassikring og økt vedlikehold av veiene. Transportbedriftenes landsforening mener statsbudsjettet setter av for lite midler til belønningsordningen.

Transportbedriftenes Landsforening (TL)

- For liten økning i belønningsordningen

- Regjeringen følger ikke opp egne løfter om styrking av kollektivtrafikken, sier næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord i TL. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen kun prisjustert økning av belønningsordningen. Dette er langt unna den opptrappingen som ble varslet i Nasjonal transportplan. TL hadde ønsket at regjeringen allerede i år hadde doblet bevilgningen til belønningsordningen.

TL mener bevilgningen til belønningsordningen må økes til minst 500 millioner kroner i 2010. Det er nødvendig for at tilskuddene i de enkelte by-områdene skal bli så store at det kan gjennomføres viktige tilbudsforbedringer.

- Vi er også skuffet over at det bevilges for  lite til tiltak for kollektivtransport og universell utforming over Vegvesenets budsjett. En oppfyllingsgrad på 12,5 prosent av handlingprogrammet er for dårlig.  Dette kan være med å svekke framkommeligheten til kollektivtrafikken, sier Sundfjord.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

- Skuffende oppfyllelsesgrad

-MEF er skuffet over at budsjettet har en oppfyllelsesgrad på bare 22,5 prosent av vedtatt ramme for første periode i Nasjonal transportplan fra 2010-2013. Dette er negative signaler for anleggsbransjen, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen. Bransjen har dokumentert at det har vært - og fortsatt er - mye ledig kapasitet, og vi hadde forventet en oppfyllelsesgrad på mer enn 25 prosent. -MEF er også kritisk til at regjeringen ikke fremskynder flere viktige vegprosjekter, ikke minst for å skape kontinuitet og forutsigbarhet etter et år med usikre ordrereserver, understreker Johannesen.

Utbygging av E16 over Filefjell og E6 vest for Alta på egne poster er det nærmeste regjeringen kommer prosjektfinansiering. Samferdselsdepartementet henviser til at formålet er å sikre optimal framdrift og ressursutnyttelse ved at hele strekninger ses i sammenheng. Hvordan dette skal gjøres nevnes ikke med ett ord. -Det hadde gitt bransjen betydelig mer forutsigbarhet og mulighet til å satse dersom departementet redegjorde nærmere for hvordan disse prosjektene kan gjennomføres, påpeker Trond Johannesen.

Byggenæringens Landsforening (BNL)

- Ikke tilpasset den vanskelige situasjonen

-  Dette er ikke et statsbudsjett som er spesielt tilpasset den vanskelige situasjonen i bygg- og anlegg.  Sammenlignet med de prognosene som BNL la fram i forrige uke, vil ledigheten øke i byggenæringen, sier adm.direktør Ketil Lyng i BNL.

Byggenæringen var viet spesiell oppmerksomhet i myndighetenes tiltakspakke i vinter, fordi det var utsikter til en betydelig økning i ledigheten. I BNLs prognoser som ble framlagt i forrige uke viser tallene en like sterk nedgang i aktivitetsnivå i 2010 som i 2009.

- Vi hadde ønsket oss et mer ekspansivt budsjett når det gjelder rehabilitering av offentlige bygg. Kommunene får økt sine frie midler, men jeg konstaterer at kommunenes egen interesseorganisasjon KS sier at disse midlene ikke vil gå til rehabilitering av bygg. Deler av de ekstra midlene burde derfor vært øremerket til dette formålet, mener Lyng.