Dobbelt så dyrt på veien

Dobbelt så dyrt gjennom bommen, dobbelt så dyr diesel, dobbelt så dyre flyreiser. Ola og Karis klimakur vil svi på pungen for transportsektoren.

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Publisert Oppdatert

Norske CO2-utslipp skal kuttes kraftig frem til 2020 og i dag fikk vi vite hva det vil koste å oppfylle Klimaforliket som alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittsspartiet, ble enige om i 2008.

For transportsektoren vil det være mulig å oppnå en utslippsreduksjon på 3 - 4,5 millioner tonn CO2.

- De største utslippsreduksjonene kan oppnås ved utvikling og bruk av biodrivstoff og kjøretøyteknologi, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han presenterte hovedrapporten på en pressekonferanse hos Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Rapporten ble overlevert miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Klimakur 2020 har vurdert mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene i alle sektorer som grunnlag for revisjon av klimaforliket.

Tiltak og virkemidler

Sektoranalysen har sett på mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene i transportsektoren. En utslippsreduksjon på 3 - 4,5 millioner tonn CO2 krever sterke virkemidler og store investeringer i kombinasjon med en langsiktig strategi. Det er utredet tiltak og virkemidler i alle deler av sektoren; veg, jernbane, skipsfart og luftfart.

- Utredningen inneholder ingen anbefalinger. Det er en analyse av mulige tiltak, presiserer vegdirektøren.

Kraftig kur

For å utløse reduksjonene må det innføres avgifter, investeres i infrastruktur og innføres insentiver for å fremme nye tekniske løsninger og mer miljøvennlig transport.

Det skal sterke avgiftsøkninger til for å få folk til å kjøre mindre bil. Utbygging av jernbane og annen kollektivtransport kombinert med sterke avgiftsøkninger på bil- og/eller flytransport kan gi inntil 1,4 millioner tonn utslippsreduksjon. Det forutsetter at drivstoffpriser for bil, flypriser og bomtakster dobles, kombinert med en halvering av kollektivtakstene og en vesentlig utbygging av intercitytog.

Biodrivstoff og ny kjøretøyteknologi

Innføring av ny kjøretøyteknologi som elektriske biler, ladbare hybridbiler, hydrogenbiler, biodrivstoff og effektivisering av biler, har et stort potensial, til sammen 2,6 - 2,7 millioner tonn. For å utløse potensialet er man avhengig av at det er tilstrekkelig mengde biodrivstoff tilgjengelig i markedet, at bilkundene i tilstrekkelig grad etterspør biler med ny teknologi og at bilindustrien gjør bilene tilgjengelige i markedet.

Klima- og forurensningsdirektoratet har ledet arbeidet med Klimakur 2020, som er utført i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet.