Egen tilsynsenhet fra 2012 i Statens vegvesen

Regjeringen legger opp til at tilsynsoppgavene til Statens vegvesen blir lagt til en egen enhet direkte under vegdirektøren.

Publisert Oppdatert

Det skal være et tydelig organisatorisk og styremessig skille mellom tilsynsenheten og annen virksomhet i etaten, står det å lese i Statsbudsjettet.

Et slikt skille er nødvendig for å sikre tilstrekkelig habilitet i tilsynssaker, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en kommentar.

Etter Samferdselsdepartementets mening, vil en tilsynsenhet direkte under vegdirektøren gi bedre utnyttelse av tilgjengelig veg- og trafikkfaglig kompetanse og vesentlig lavere administrative kostnader enn om disse oppgavene blir gitt en egen nyopprettet organisasjon utenfor Statens vegvesen. Kvaliteten på arbeidet vil etter departementets mening bli like god.

Et utvalg har naturligvis kikket på saken og kommet frem til at opprettingen av et slikt tilsyn utenfor etaten ville krevet omkring 100 millioner kroner over en tiårs-periode.

Under visse forutsetninger, uten at disse er nevnt, har man kommet frem til at alternativ bruk av disse midlene kan gi en reduksjon på rundt 300 drepte og hardt skadde i trafikken.

Departementet regner med at tilsynsenheten organisert som en egen enhet direkte under vegdirektøren vil ha behov for 5-10 årsverk ved oppstart og kan bli dekket innen rammene for vegbudsjettet. Departementet tar sikte på av enheten kan bli opprettet i første halvdel av 2012.

Bukken passer havresekken

Trygg Trafikk mener samferdselsdepartementet blåser i et uavhengig veitilsyn.

Trygg Trafikk og medlemsorganisasjonene frykter mangel på habilitet i tilsynssaker når Statens vegvesen nå skal føre tilsyn med seg selv. Dagens regelverk hjemler ikke at staten kan føre tilsyn med infrastrukturen på det kommunale- og fylkeskommunale veinettet.

- Da står vi igjen med et tilsyn hvor en statlig etat kun fører tilsyn med seg selv. Dette kalles vanligvis internkontroll, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.