Endelig vedtak

Bord eller hyller som hindrer sikten er ulovlige, bekrefter Vegdirektoratet i et brev tungt.no har fått tilgang til.

Publisert Oppdatert

I lengre tid har sjåfører og bileiere slitt med pålegg om fjerning og til og med kjøreforbud. Når enkelte har spurt om hvor i regelverket dette står, har svarene vært mer vage og i noen tilfeller manglet helt. Vi har pratet med Cartex som importerer og selger slike hyller fra den tyske produsenten MarLen.

- Vi får inn frustrerte henvendelser fra sjåfører som blir stoppet og tatt for bruk av disse bordene. Produsenten MarLen er veldig overrasket over at myndighetene i Norge, som eneste land i Europa har regler mot dette, forklarer Knut Havlan i Cartex.

Produsenten kan fortelle at dette går bra i hele EU og at problemet med godkjenninger kun eksisterer i Norge. I tillegg til å levere til Cartex, leverer MarLen mange slike bord til MAN Norge.

Etter hva tungt.no har forstått har dette vært en diskusjon innad i vegdirektoratet og det har derfor vært vanskelig å få et entydig og endelig svar på denne problemstillingen. Bordene tar jo bort noen få meter av sikten, som er svært viktige i bykjøring, men på landeveien hvor blikket er festet langt fremme har det nok mindre betydning.

Frustrasjonen

Dette har helt klart skapt mye frustrasjon i bransjen, særlig at det aldri er enighet om hva som skal gjelde og hvor det har vært lovfestet. Geir Terje Jonassen er en av flere sjåfører vi har vært i kontakt med som har endt opp med mangellapp for en slik hylle.

Begrunnelsen har vært dårlig sikt, og om ikke bordet blir fjernet, har det blitt truet med kjøreforbud. Han har selv bedt om å bli vist hvor dette står i forskriftene, men da har han blitt vist noen egenproduserte ark med en forklaring.

Jan Ivar Pettersen kjører for Bring på Mørekysten og ned mot Oslo. Han har fått beskjed om at hyllen hans er ulovlig. På flere av kontrollene har han sett svensker og finner bruke den samme hylla uten at de har fått anmerkning på det. Det betyr lite at bordene er godkjente for bruk i Jan Ivars Scania. Det som kanskje var oppsiktsvekkende, var at en kontrollør i ett tilfelle oppga dødsulykken i Trondheim for noen år tilbake som begrunnelse for at hylla ikke var lovlig.

En kontrollør forklarte ved et tilfelle at om han klarte å bevise at dette ikke er trafikkfarlig selv, så skulle han få lov til å beholde den.

Jan forklarer til tungt.no at han har følt seg overkjørt i denne saken og da han forsøkte å vise papirene som viser TüV-godkjenninga fikk han følgende beskjed: "Den der kan du bare kaste, den betyr ingenting."

Det endelige svaret

Etter flere henvendelser fra redaksjonen til vegdirektoratet om dette, fikk vi ingen respons. Så kom svaret, ikke til oss direkte, men i form av et brev til en transportør. I brevet fra vegdirektoratets seksjon for tilsyn og kontroll, har Arne Valdemar Nielsen sendt svar på en transportørs klage. I brevet svarer han på en klage over et vedtak fra Statens Vegvesen region midt om å måtte fjerne et slikt bord/hylle.

Den klagende part hadde i dette tilfellet blitt bedt om å fjerne bordet, men hadde så bedt kontrolløren om å henvise til gjeldende regelverk. Det kunne ikke kontrolløren gjøre, men reagerte med å gi kjøreforbud etter at sjåføren nektet å fjerne bordet.

Det skal også sies at bilen er EU-godkjent med dette bordet som er levert fra Scania. De har uttalt til bileier at ruta er høy nok til plassering av bordet på denne plassen, i tillegg til blindsonespeilet i solskjermen.

Undertegnede har fått en kopi av brevet i tillegg til et annet med samme innhold og kan dermed meddele at den endelige avgjørelsen er tatt: Hyllene er ikke tillatt. Vegdirektoratet har nemlig kommet til samme slutning som region midt og vedtaket om at bord/hylle fjernes støttes dermed fra sentralt hold.

Skal praktiseres strengt

Vurderingen forankres i vegrafikklovens § 13 som sier at kjøretøy skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade veg. Videre utdypes det med kjøretøyforskriftens § 1-5 som lyder; Kjøretøy/utstyr i bruk skal opprettholdes i slik utførelse/vedlikeholdes slik at de til en hver tid tilfredsstiller de krav som gjaldt ved første gangs registrering, eller ibruktagelse uten registreringsplikt, med mindre annet fremgår i de enkelte kapitler. I nettopp denne forskriften er det beskrevet følgende krav under § 14-1; Kjøretøy skal være slik innrettet at det fra førerplassen er tilstrekkelig utsikt fremover og til sidene.

Videre står det i bruksforskriften § 1-3 at; Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.

Vegdirektoratet forklarer i brevet at det overnevnte regelverk klart gir uttrykk for kravet til at det i kjøretøy ikke må forekomme siktstjelende elementer sett fra førerens perspektiv. I forlengelsen av dette må kravet praktiseres strengt, spesielt i den sonen som strekker seg fra styreområdet og bort til stolpe ved passasjerdør.

Bare for Norge

Det at ettermonterte hyller og lignende er godkjent av utenlandske godkjenningsinstitusjoner er ikke relevant i denne sammenheng, heter det i brevet. I utgangspunktet kan andre lands krav eller retningslinjer være relevant for vurderingen av om det foreligger tilstrekkelig sikt i enkeltsaker, men ikke en avgjørende faktor. Det er det overnevnte nasjonale regelverk som vil slå igjennom og komme til anvendelse her til lands.

Ved å følge de tyske retningslinjene aksepteres det sikthindringer, spesielt i nedre del av siktområdet, som vanligvis ikke aksepteres i Norge i dag. Vegdirektoratet mener at det igjen vil svekke trafikksikkerheten og således ikke være akseptabelt. Når det gjelder reglene i Danmark sammenfaller reglene som gjelder sikt og føringer gitt i utekontrollveiledningen. Danske myndigheter har i tillegg fokus på problematikken med blindsonen når store kjøretøy svinger til høyre. Dette er også kjente problemstillinger i Norge, og har også vært belyst i rettssystemet, avsluttes brevet med.

Vi i tungt.no oppfatter brevet slik at dette gjelder alle ettermonterte bord som hindrer sikt, uansett merke eller godkjenninger.