Endring av yrkestransportforskriften

Bedre kontroll og oppfølging av krav som stilles til transportører på vei.

Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sender på høring et forslag om endring av yrkestransportforskriften og om oppheving av forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje.
Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sender på høring et forslag om endring av yrkestransportforskriften og om oppheving av forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje.
Publisert Oppdatert

- Det skal bli enklere å utveksle vandelsmessige opplysninger mellom myndighetene i EØS-landene. Informasjonen er viktig for å kunne avdekke løyvehavere som ikke oppfyller kravene.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå sender på høring et forslag om endring av yrkestransportforskriften og om oppheving av forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje. Forskriftene er hjemlet i yrkestransportlova. Forslaget er en oppfølging av tidligere vedtak av Stortinget om lovendring og vil gjennomføre nye EU forordninger på veitransportområdet i norsk rett.

Kravet til kontroll og oppfølging av om løyvehavere oppfyller kravene vil bli skjerpet, blant annet gjennom opprettelse av et register. Dette gir myndighetene i EØS-landene muligheter for å utveksle opplysninger knyttet til en persons oppføringer i politiregistrene.

Utvidelse av retten til å drive kabotasje

De nye forordningene vil og innebære en mindre utvidelse av retten til å drive kabotasje i godstransport (Transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat.) I dag kan en transportør utføre tre kabotasjeturer i løpet av en syv dagers periode. Utvidelsen innebærer at en av disse turene alternativt kan utføres i transitt gjennom et annet EØS-land enn der internasjonal last ble losset.

Uendrede kompetansekrav

Gjeldende ordning når det gjelder kompetansekrav (løyvekurs og eksamen) blir videreført inntil videre. I høringsforslaget blir det likevel varslet at det i fremtiden kan bli innført en ordning der Statens vegvesen avvikler nødvendig eksamen for alle løyveordninger.

Endringer i løyveordningen

I tillegg til å gjennomføre nye EU-forordninger i norsk rett, innebærer forslaget at løyvemyndigheten for lastebil og turvogn flyttes fra fylkeskommunene til Statens vegvesen. Samtidig avvikles ordningen med særskilt løyve for nasjonal transport for disse løyvene. Løyveperioden for det felles løyve foreslås satt til ti år.

Samferdselsdepartementet planlegger å iverksette lov- og forskriftsendringene fra 1. januar 2015.