EU vil tomkjøring til livs - fri kabotasje er løsningen

I en pressemelding fra EUs nestformann i transportkomisjonen, Siim Kallas, tas det nok en gang til orde for frislipp av kabotasje.

Vi vet om organisasjoner i Norge som ville jublet høyt dersom EU sine ønsker om frislipp av kabotasje ble en realitet. Imidlertid har vi sett hvor ødeleggende denne virksomheten er for vår nasjonale transport, så lenge vilkårene for lik konkurranse er fraværende.
Vi vet om organisasjoner i Norge som ville jublet høyt dersom EU sine ønsker om frislipp av kabotasje ble en realitet. Imidlertid har vi sett hvor ødeleggende denne virksomheten er for vår nasjonale transport, så lenge vilkårene for lik konkurranse er fraværende.
Publisert Oppdatert

Fakta og tall:

Nesten tre fjerdedeler (72%) av all varetransport i EU foregår som veitransport, hvor den årlige omsetning er 300 milliarder EURO, tilsvarende ca. 2% av EU's bruttonasjonalprodukt (BNP).

Landtransport, som veigodstransport er en del av, er den eneste transportformen hvor produktiviteten har falt siden 2001, med 0,2 prosent.

Nasjonal transport tegner seg for 67% av veitransporten i EU. Utenlandske godstransportvirksomheters adgang til nasjonale markeder er imidlertid meget begrenset.

Tunge vogntog kjører ofte tomme. 20% av alle lastebiler i EU kjører tomme og innen nasjonal transport stiger denne andelen til 25%, ifølge EUs rapport.

Komisjonen vil ha bedre regler for veitransport av hensyn til lik konkurranse, sjåførene og miljøet, heter det i uttalelsen.

Kallas oppfordrer derfor til at EU's regler for veitransport forenkles og presiseres. Siim Kallas' bemerkninger kommer i etterkant av offentliggjøringen av rapporten om integrering av det indre marked for veitransport.

Rapporten konkluderer med at det er gjort visse fremskritt, men at det ville tjene både europeisk økonomi og miljøet å oppheve restriksjonene som er igjen, blant annet kabotasjeregler.

På en gitt dag er nesten en fjerdedel av lastebilene på Europas veier tomme, enten fordi de er på vei hjem eller underveis mellom oppdrag. Det vil ifølge rapporten kunne bidra til å minske tomkjøringen og øke effektiviteten i sektoren, hvis de nasjonale veitransportmarkedene åpnes opp for større konkurranse, mener Kallas.

Han mener videre at de nåværende regler er uhensiktsmessige for europeiske virksomheter, påvirker alle trafikanter og er dårlige for miljøet og at bransjen har bruk for klare regler, og samtidig er det behov for gode arbeidsvilkår for sjåførene.

Rapportens hovedkonklusjoner:

  • De håndhevende myndigheter i medlemsstatene må øke innsatsen for å håndheve den eksisterende lovgivning på en mer effektiv og ensartet måte.
  • Kommisjonen og EU kan hjelpe ved å presisere regelverket, slik at det ikke forstås, fortolkes og gjennomføres forskjellig i de forskjellige medlemsstatene.
  • Arbeidsmiljøbestemmelsene må anvendes bedre i veitransportsektoren, hvis den skal kunne tiltrekke nye sjåfører og være i stand til å imøtekomme den forventede etterspørsel etter godstransport i fremtiden.
  • EU har muligheten til å forbedre effektiviteten av sin økonomi og redusere utslippene av drivhusgass fra transport, står det blant annet å lese i rapporten.

Vil fjerne begrensninger

Der finnes rundt 600 000 virksomheter i veitransportsektoren, hvorav en stor del små og mellomstore, og den sysselsetter opp mot tre millioner mennesker.

Veitransporten står overfor en mangel på sjåfører i den nærmeste fremtid. Sjåfører er en aldrende befolkning, og veitransport anses ikke for å være et attraktivt yrke.

Arbeidsvilkårene oppfattes som vanskelige, og medlemsstatene gjennomfører ikke arbeidsmiljøbestemmelserne konsekvent.

Ifølge en nylig undersøkelse fra Europa-Parlamentet er omkostningene ved de resterende begrensninger for kabotasjekjøring ca. 50 millioner EURO pr. år.

Ved å oppheve begrensningene for kabotasjekjøring, så det blir enklere for veitransportvirksomhetene å kombinere lastinger og utnytte returkjøring, kan man bidra til å redusere antallet av tomkjøring.

Fjernes disse begrensningene, blir det også mulig å optimere styringen av bilparkene og dermed samlet sett gjøre logistikken innenfor EU's økonomi mer effektiv.

Dette vil være med på å sikre at EU fortsatt er et attraktivt sted for produksjon og handel, konkluderer EU i sin rapport.

Vi vet om organisasjoner i Norge som ville jublet høyt dersom EU sine ønsker om frislipp av kabotasje ble en realitet. Imidlertid har vi sett hvor ødeleggende denne virksomheten er for vår nasjonale transport, så lenge vilkårene for lik konkurranse er fraværende.

Slik sett skulle man ønske at EU konsentrerte seg om å få på plass et ensartet regelverk fremfor å slippe fri en praksis som i alt for stor grad er preget av ulovligheter.

Vi håper og tror at våre politikere fortsetter på den kursen de har staket ut i forhold til kabotasje, så kan heller EU komme tilbake når de har ryddet i sitt eget hus.