Felles trafikkdirektorat

De har gjort det i Sverige, skal vi gjøre det i Norge?

Utbyggingen av E6 - Dovrebanen ved Minnesund er et av få prosjekter der Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om en felles utbygging.

Utbyggingen av E6 - Dovrebanen ved Minnesund er et av få prosjekter der Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om en felles utbygging.

Publisert Oppdatert

1. april i fjor ble Vägverket, Banverket og deler av Sjöfartsverket i Sverige slått sammen til Trafikverket. Med jevne mellomrom dukker diskusjonen opp om et felles trafikkdirektorat er løsningen også her i Norge.

Sist temaet ble tatt opp i Stortinget var på slutten av fjoråret og nylig samlet Norges Automobilforbund (NAF) fagfolk og politikere for å diskutere temaet under NAF-konferansen 2011.

I forkant av konferansen gikk NAF ut og stilte følgende spørsmål:

  • Hvilke fordeler og ulemper ligger det i dagens organisering?
  • Kan Norge ha noe å vinne på å følge modellen til Sverige og Finland?
  • Er det andre organiseringsløsninger som kan passe bedre i Norge?
  • Er Nasjonal Transportplan et tilstrekkelig verktøy for å se samlet på transportbehovet?

Til å besvare disse spørsmålene var blant annet vegdirektør Terje Moe Gustavsen, havnedirektør i Oslo Havn Anne Sigrid Hamran, professor i statsvitenskap Per Kristen Mydske og avdelingssjef i Trafikverket Lennart Kallander invitert til å holde innlegg. I tillegg holdt Erling Sæther fra Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) og Matz Sandman, tidligere statsråd og fylkesmann, innlegg på konferansen.

70 års planlegging

Den frittalende Matz Sandmans innlegg frembrakte både latter og applaus fra tilhørerne. Sandman brukte rv. 7-prosjektet mellom Sokna og Ørgenvika som eksempel. Det for å vise til hvor lang tid planleggingen av et veiprosjekt tar og hvem som egentlig tar initiativet til å bygge nye veier. Dette er en veiprosjekt, som i følge Sandman, er omtalt som "et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Norge".

Det er 70 år siden de første planene for å bygge ut denne veistrekningen ble fremlagt av lokalpolitikerne i området. Sandman viste til at de fleste av veiutbyggingene i Norge er kommet til etter forslag fra lokalpolitikere og ikke som et resultat av forslag fra Statens vegvesen. Han mener det må finnes andre måter å organisere veiutbyggingen, for eksempel ved å etablere et statlig aksjeselskap. I følge Sandman burde man se hvordan Avinor og Entra er organisert og hvordan de løser oppgavene.

For tidlig

Lennart Kallander, avdelingssjef i Trafikverket i Sverige, fortalte at bakgrunnen for sammenslåingen av Vägverket, Banverket og deler av Sjöfartsverket, var blant annet å få en mer effektiv organisasjon med stor myndighet. Dette skal i følge Kallander gjøre det lettere å skape innovasjon og gjøre det lettere å samkjøre utbygningsplaner. Fortsatt gjenstår mye arbeid med å få på plass den endelige organisasjonen og det er for tidlig å gi noe svar på om omorganiseringen har vært til det bedre.

Selv om det i løpet av konferansen selvfølgelig ikke kom til noen konklusjon på om hvordan vi i Norge skal organisere de enkelte etatene, var det mange interessante innspill som ble forelagt i løpet av dagen.

En ting som mange var enige om er at noe må gjøres for å bedre infrastrukturen i landet vårt.