(For?) store forventninger

Publisert Oppdatert

Les hvilke forventninger LO-forbundslederne har til statsbudsjettet finansminister Kristin Halvorsen (SV) legger fram tirsdag 7. oktober.

Dette statsbudsjettet er det siste regjeringen Stoltenberg legger fram i perioden. Derfor er det viktig for den rød-grønne regjeringen å legge fram et budsjett som oppfyller løftene fra siste valg. Dette er regjeringens siste mulighet til å vise at den leverer og oppfyller Soria Moria-erklæringen.

FriFagbevegelse.no har snakket med lederne for sju av de største LO-forbundene om deres forventninger til statsbudsjettet:

Jan Davidsen, Fagforbundet:

- Jeg har forventninger i forhold til sykehus, infrastruktur (bygninger, vei og jernbane) og spørsmål knyttet til bekjempelse av fattigdommen.

Satsingen på kommunene må videreføres i 2009, med økt styrke. Dette er viktig sånn at kommunene kan fortsette å videreutvikle kvaliteten på velferdstjenestene. Fagforbundet forventer også at det legges opp til økt satsing i eldreomsorgen. Da tenker vi på flere sykehjemsplasser, en helhetlig demensplan og styrking av spesialisthelsetjenesten.

Erna C. Hagensen, Norsk Arbeidsmandsforbund:

- Vi har store forventninger til at regjeringen leverer et godt budsjett. Med det mener jeg et godt budsjett ikke bare når det gjelder jernbane og vei, men også for ferdselen langs kysten vår med en opprusting av fyr- og merkevesenet. I tillegg må det satses på oljevernberedskapen..

Forbundet har store forventninger også når det gjelder våre slitere. Jeg tenker på renholderne. De har ventet siden begynnelsen av 80-tallet på finansieringen av regionale verneombud slik ansatte innenfor bygg og anlegg har. Dersom denne ordningen ikke blir realisert med dette budsjettet, blir våre renholdere veldig, ja veldig skuffet, sier Erna C. Hagensen.

Arve Bakke, Fellesforbundet:

- Den økonomiske politikken framover må være slik at vi kan videreføre og forbedre det gode som er oppnådd, sjøl om konjunkturveksten flater ut. Renteutviklinga har stor betydning for utvikling i kronekursen. Den økonomiske politikken må innrettes slik at vi ikke får en renteutvikling som er i utakt med utviklinga i land Norge står i et sterkt konkurranseforhold til.

Jeg mener det er viktig at vi får et statsbudsjett som sikrer en god sysselsetting og som er innrettet slik at konkurranseutsatt virksomhet ikke svekkes.

- Videre mener jeg at arbeidsmarkedspolitikken må innrettes slik at bedrifter som møter forverrede markedsutsikter kan bruke opplæring og permitteringer framfor oppsigelser. Den aktive attføringspolitikken må fortsette og forsterkes. Antall personer som venter på attføringstilbud har gått ned, men likevel er behovet for tiltak betydelig. Det er viktig at det samlede attføringsapparat får nødvendige ressurser til å øke den totale attføringsinnsatsen.

- I tillegg forventer jeg at det i budsjettet ligger inne tiltak som raskt kan settes i verk for å møte en eventuell nedgang i aktiviteten i bygg og anlegg, sier Arve Bakke i Fellesforbundet.

Per Østvold, Transportarbeiderforbundet:

- Enhver er kanskje seg selv nærmest når det gjelder statsbudsjettet, så for vårt vedkommende er det snakk om store forventninger til styrking av samferdselsbudsjettet.

Alle venter seg mye av økt støtte til jernbanen, men jeg vil klage høylydt hvis det ikke også bevilges kraftig til kollektivtrafikk på vei.

Transportarbeiderforbundet ønsker også mer penger til storbysatsingen, den såkalte incentivordningen for storbyer. I tillegg finner jeg det naturlig at det bevilges penger til å teste ut biodrivstoff.

Randi Reese, Fellesorganisasjonen (FO):

- Vi forventer at regjeringen satser på fattigdomsbekjempelse. Vår klare prioriteringen har et særlig blikk rettet mot barn, der ikke minst barnevernet må styrkes. Innenfor vårt forbundsområde er vi akkurat nå opptatt av akkurat barnevernet.

Forbundet har konfrontert de rød-grønne med at ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Tilsynsrapporter viser at psykisk utviklingshemmede ikke får oppfylt sine rettigheter etter at de ble flyttet ut av de store institusjonene.

Et tredje forhold som FO er opptatt av er å bedre forholdene for enslige mindreårige asylsøkere. Disse sviktes av regjeringen hvis statsbudsjettet heller ikke for neste år åpner for at omsorgen for enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år overføres til barnevernet. Dette er blitt lovet løst i 2009, og dette er nedfelt i Soria Moria-erklæringen.

Hans O. Felix, EL & IT Forbundet:

- Jeg forventer at statsbudsjettet viser at det rød-grønne prosjektet har vært bra og at dette politiske alternativet fortsatt vil være det. Det forutsetter at regjeringen innfrir løftene i Soria Moria-erklæringen som ennå ikke er oppfylt. Jeg tenker på ytterligere overføringer til kommunesektoren med vekt på helse, omsorg og utdanning.

Når det gjelder de nære ting, er forbundet opptatt av at budsjettet viser en satsing på forskning og utvikling og etter- og videreutdanningsreformen. Industrien må sikres konkurransedyktige vilkår og at eierskapspolitikken ligger fast, sier Hans O. Felix.

Leif Sande i Industri Energi:

- En ansvarlig økonomisk politikk for å sikre nye investeringer i norske næringsvirksomheter.

I et brev til finansminister Kristin Halvorsen skriver Sande at han ønsker å sikre rammevilkår som ikke påfører eksportnæringer forverret konkurransesituasjon internasjonalt. Staten skal føre en aktiv næringspolitikk og være en engasjert i partnerskapet mellom næringsliv og arbeidstakerne heter det i Soria Moria erklæringen.

Blant de aktuelle næringspolitiske sakene Industri Energi forventer at regjeringen skal ta tak i på vegne av medlemmene sine er fornybar energi, industrikraftsaken og ren energi, styrking av Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petoro. Industri Energi ønsker også en oppfølging av forvaltingsplanen for havområdene utenfor Lofoten og Barentshavet.