Forslag om busspassasjerenes rettigheter

Et EU-forslag om busspassasjerers rettigheter ble 5. juni lagt ut på høring av Samferdselsdepartementet. Den foreslåtte forordningen, som allerede er behandlet én gang i Europaparlamentet, inneholder krav som skal bedre busspassasjerers rettigheter.

Publisert Oppdatert

Den har et spesielt fokus på personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet, men skal også fastsette regler for busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse.

For persontransport i byer, forsteder og regionalt, som normalt besørges av kontrakter av offentlige tjenesteytelser, kan det gjøres unntak fra forordningen, forutsatt at disse kontraktene sikrer passasjerene samme beskyttelse som den foreslåtte forordningen.

Et særlig spørsmål som forslaget reiser er busselskapenes plikt til å utbetale forskuddsbeløp ved dødsfall eller skade som følge av ulykke. En slik rettighet er ikke en del av nasjonal erstatningsrett. Frist for høringsuttalelser er satt til 28. august.