Forslag til ny E6-trasé i Sør-Fron

I et forprosjekt til reguleringsplan for E6 gjennom Sør-Fron anbefaler Statens vegvesen lang tunnel forbi DaleGudbrands gård, vurdering av alternative løsninger for bru over Lågen sør for Harpefoss og videreføring av E6 på vestsida av Lågen til Kvam.

Publisert Oppdatert

I forprosjektet anbefaler Vegvesenet et kryss for sørvendt trafikk i nordenden av Fryasletta samt et fullt kryss med fylkesveg 401 ved Harpefoss. Gamle E6 kommer i stor grad til å bli lokalveg, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

I forprosjektet har Statens vegvesen sett på følgende hovedproblemstillinger:

- Utforming av kryssområder / kryssplassering

- Traseer for ny E6 og framtidig lokalveg på strekningen Frya - Harpefoss

- Kryssing av Lågen sør for Harpefoss

- Tettstedsutvikling / atkomst til Hundorp og Harpefoss

I planleggingen er det tatt hensyn til en rekke forhold som kulturlandskap og kulturmiljø, reiseopplevelse, støyforhold, naturfaglige hensyn, trafikksikkerhet og nærmiljø.

Forprosjektet til reguleringsplan for E6 gjennom Sør-Fron er nå oversendt Sør-Fron kommune for politisk behandling. Når forprosjektet er vedtatt, starter Statens vegvesen med arbeidet med selve reguleringsplanen. Reguleringsplanen er planlagt å være ferdig for høring i april/mai 2009.