Vegdirektøren fornøyd:

Fortsatt høy aktivitet

Forslaget til samferdselsbudsjett betyr fortsatt rekordstor aktivitet på vegsektoren. – Vi er spesielt glad for stor satsing på vedlikeholdet av vegnettet. Nå kan vi stoppe forfallet allerede i 2015, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen er fornøyd med statsbudsjettet.

Statens vegvesen er fornøyd med statsbudsjettet.

Publisert Oppdatert
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener statsbudsjettet sørger for fortsatt høy aktivitet på veivedlikehold og veiutbygging.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener statsbudsjettet sørger for fortsatt høy aktivitet på veivedlikehold og veiutbygging.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder bevilgning til vegformål på 26,8 milliarder kroner, noe som er en økning på tre milliarder. I tillegg kommer bompenger på 7,4 milliarder. Vegdirektøren mener det er flere ting å glede seg over i budsjettet.

-Økt vedlikehold, et høyt nivå på investeringer og et ekstra fokus på kontroll av tunge kjøretøy på vegene, vil sikre god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier Gustavsen.

Stopper forfallet

- Med 2,9 milliarder kroner til vedlikehold til riksvegene vil forfallet av norske riksveger samlet sett stanses. Dette er en betydelig økning fra forrige budsjett og er en forsering i forhold til de planene som vi har. Vi er glad for dette viktige grepet for å øke påliteligheten og driftssikkerheten til vegnettet, sier vegdirektøren.

Han er også tilfreds med at Regjeringen foreslår også at det på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett er en sterk styrking av overføringer til fylkesvegene ved bevilgning på vel en milliard til opprustning av disse vegene, samt 272 millioner knyttet til tunnelsikkerhet på fylkesveger.

Flere nye veger

Det skal investeres 14,1 milliarder kroner på riksvegene, eksklusiv bompenger.

- Med budsjettforslaget er sluttfinansieringen sikret for en rekke veganlegg som åpnes i løpet av 2015. Vi vil også få oppstart på flere store prosjekter og viktige rassikringsprosjekter, sier vegdirektøren.

Mer tungbil-kontroll

- Vi vil prioritere kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy for å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på vinterstid. Kampen mot kabotasje fortsetter. Arbeidet mot svindel innen transportnæringen og med kjøretøy vil bli ytterligere intensivert med de midlene som regjeringen foreslår på dette området, sier vegdirektøren.

Gustavsen trekker også fram obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy som et viktig grep - og lover hyppige kontroller neste år.

Fortsatt trafikksikkerhet-satsing

Satsingen på trafikksikkerhet fortsetter, med 813 millioner kroner til spesielle trafikksikkerhetstiltak.

- Hovedfokus er tiltak for å forhindre de mest alvorlige ulykkene som møteulykker, utforkjøringsulykker og påkjørsel av gående og syklende. Bygging av midtrekkverk er prioritert, sier Gustavsen.

Regjeringen legger opp til å starte innføringen av bymiljøavtaler. Til dette er det satt av 70 millioner. I tillegg forslås det 25 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.

OPS-prosjekter

I sitt budsjettforslag ber Regjeringen Vegvesenet om å starte planlegging av tre prosjekter for gjennomføring som OPS-prosjekter:

- E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt i Nordland og Troms

- Rv. 3/rv. 25 Ommagsvollen - Grundset/Basthjørnet i Hedmark

- Rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland

Vegselskap

Regjeringen tar sikte på å etablere et vegselskap - som skal planlegge og bygge ut utvalgte vegprosjekter - i løpet av 2015. Samferdselsdepartementet vil senere komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette.

Regjeringen legger opp til at Transnovas oppgaver overføres til Enova fra 2015.

Les om statsbudsjettet HER