Gassdrevne Nesodden-ferger

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet har sendt ut følgende pressemelding:

1. juli introduserer Ruter nye og miljøvennlige gassferger og hurtigbåter i Indre Oslofjord. Dette er et viktig bidrag i arbeidet for en mer miljøvennlig passasjertransport.

Med den raske befolkningsveksten vi opplever i hovedstadsregionen, er et effektivt og godt tilpasset kollektivtrafikktilbud helt avgjørende i fremtiden. Kollektivandelen må økes, og vi må sørge for stadig mer attraktive og miljøvennlige kollektivløsninger.

Kollektivtrafikk fremfor privatbilisme er i seg selv et miljøbidrag. Det er imidlertid av stor betydning at Oslo kommune og Akershus fylke blant annet gjennom sitt felles kollektivselskap Ruter også gjør selve kollektivtransporten mer miljøvennlig. Derfor er det viktig når Ruter fra 1. juli introduserer gassdrevne passasjerferger på Norges største passasjerbåtstrekning fra Nesodden til Oslo. Dette sambandet alene står for over 2,5 millioner reiser årlig. Rederiet har opplyst at de nye gassfergene innebærer en årlig reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOx) med 70 prosent og klimagassutslipp med knapt 30 prosent - sammenliknet med de gamle fergene. Ruter skal også sette inn nye hurtigbåter på strekningen Slemmestad-Vollen-Oslo og Nesodden-Lysaker. Disse er bygget i karbon, bruker vesentlig mindre drivstoff enn de gamle og går på fem prosent biodiesel. Med bedre båter for passasjerer og natur viser dette retningen vi må gå i. En rekke kollektivselskaper, inkludert Ruter, jobber samtidig med å redusere utslipp fra busser, blant annet ved bruk av bioetanol som drivstoff. Fra 2009 har staten etablert tilskuddsordningen Transnova. Gjennom denne ordningen ytes det tøtte til tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene i transportsektoren. Gjennom langt strengere krav til størrelsen på utslipp av NOx og partikler fra nye busser og båter, bidrar også sentrale myndigheter.

I Norge har vi forpliktet oss til å redusere våre årlige NOx-utslipp til maksimalt 156 000 tonn i 2010. Dette innebærer en reduksjon på 38 500 tonn, eller 19,8 prosent fra 2006. Regjeringen arbeider med å redusere forurensende utslipp til sjøs, og 1. januar 2007 innførte regjeringen en NOx-avgift på 15 kroner pr. kg NOx. Utslipp av nitrogenoksider skader dyre- og planteliv, og fører til lokal forurensing. Norge har derfor vært pådriver for en internasjonal avtale for å redusere NOx-utslippene. Når utslippene reduseres i et område med mye folk, oppnår vi i tillegg en bedring i den lokale luftkvaliteten, noe som ikke minst er viktig i Oslo vinterstid.

NOx-avgiften ble innført nettopp for å stimulere til reduserte utslipp i Norge. Vi er glade for at Ruter har tatt utfordringen og satset på gassferger. Dette er et skritt i riktig retning for en enda mer miljøvennlig kollektivtransport.