Her er den nye transportkomiteen

En samlet transport og logistikknæring fikk møte den nye transportkomiteen på Transport og Logistikk 2009. Det var duket for paneldebatt og en del interessante spørsmål som også ble stemt på fra salen.

Fra venstre ser vi Bård Hoksrud (FRP), Øyvind Halleraker (H), Knut Arild Hareide (KRF), Erik Lahnstein (SP), Anne Marit Bjørnflaten (AP) og Hallgeir Langeland (SV).

Fra venstre ser vi Bård Hoksrud (FRP), Øyvind Halleraker (H), Knut Arild Hareide (KRF), Erik Lahnstein (SP), Anne Marit Bjørnflaten (AP) og Hallgeir Langeland (SV).

Publisert Oppdatert

Nyheten om Magnhild Meltveit Kleppa (SP)som ny samferdselsminister var bare noen minutter gammel da den ferske samferdselskomiteen tok plass på scnenen i går. Erik Lahnstein fra SP har vært statssekretær i samferdselsdepartementet og mener Kleppa har et sterkt engasjement innen sektoren.

Han fikk ordet først og benyttet anledningen til å takke bransjen for samarbeidet på vegne av Liv Signe Navarsete. Videre regner han med at Kleppa vil fortsette det gode samarbeidet med næringen. Det økte samferdselsbudsjettet regner han med vil føre til bedre infrastruktur som til slutt vil tjene næringen og miljøet.

Svar på tiltale

Transportkomiteen hadde sitt første offisielle møte idag før de ankom Transport og Logistikk 2009. Erik Lahnstein kunne fortelle om bred samarbeidsvillighet tross politiske motsetninger.

Etter en kort introduksjon av den nye komiteen gikk programlederne rett på sak og spurte salen om de skjønte hvorfor regjeringen vil legge avgift på biodrivstoff. Svaret kom umiddelbart på skjermen bak komiteen og avslørte at bortimot 90% stilte seg uforstående til forslaget.

Panelet fikk så muligheten til å kommentere hvordan de forholdt seg til saken. Knut Arild Hareide fra Krf svarte kort og kontant at han ville stemme bort forslaget. Lahnstein fra Sp er også positiv til biodrivstoff, mens Bård Hoksrud fra Frp ikke ville tro på at dette var ukjent for de rødgrønne. Høyres representant Øyvind Halleraker synes at dette lukter det finansdepartementet av og at samferdselsdepartementet ikke har hatt noe å si på forslaget. Til og med Hallgeir Langeland fra Sv ville unngå at avgiften blir innført. Anne Marit Bjørnflaten fra Ap ville se på saken på nytt.

Det kan helt klart konkluderes med at forslaget har nesten ingen støtte i næringen, men her kom det også frem at den mangler støtte i transportkomiteen. Det kan jo få være svar på tiltale i den saken for nå.

Kollektivt gods?

Fra Logistikkforeningen i Rogaland kom Terje Eggebø med to ganske direkte spørsmål til komiteen; Hvorfor kan ikke gods benytte kollektivfeltet og hvorfor blir taxi definert som kollektivtransport? For å oppsummere kommentarene fra komiteen kan det virke som om de ikke har diskutert dette forslaget tidligere og måtte se på dette nærmere. Taxispørsmålet fikk aldri noe diskusjonstid, men undertegnede skjønte poenget til Eggebø.

Organisatoriske grep?

Salen ble også spurt om de så det som nødvendig med nye organisatoriske grep for å bedre vedlikeholdet og få mer fart på vei- og jernbaneutbyggingen. Svaret her var like overveldende "Ja" som på spørsmålet om bio-avgiften.

Sp snakket her om å differensiere kontrakts-strategiene til Jernbaneverket og Statens vegvesen, mens Krf tar til orde for å tenke mer langsiktig og fullføre igangsatte prosjekter. Ap sitt innlegg gikk på at privatiseringen gjorde prosjektene dyrere for staten. Sv er klart imot privatisering og det utviklet seg til en diskusjon mellom Sv og Høyre. Sistnevnte minnet nemlig Sv på at det også er en lønnsomhet i å få prosjekter fortere ferdig. Det er lønnsomt for næringen og brukerne. Både Frp og Høyre så for seg endringer, istedet for å gjøre ting på de tradisjonelle metodene.

Frp ville også bli kvitt bompengefinansierte veiprosjekter og mente at staten har råd til å bygge uten at brukerne må finansiere det. Det ble blant annet nevnt at på strekningen Kristiansand - Oslo kan det bli så mye som 9 til 10 bompengeringer om alle disse prosjektene går igjennom. Det finnes en øvre smertegrense for antallet bompengefinansierte prosjekter var argumentet her. Dette med en øvre smertegrense var det også stor enighet om i komiteen, selv om de ikke var helt enige om hvor denne grensen bør gå.

Lyntog?

Hvorfor bry seg om saken om lyntog? Kanskje fordi det er snakk om å bruke rundt 300 milliarder kroner på prosjektet. Etter en kjapp avstemming i salen var svaret et overveldende nei til lyntog. Komiteen vil stort sett se nærmere på denne saken unntatt to partier som ikke overraskende sitter på hver sin side av bordet. Langeland vil fortsette å jobbe for lyntogsaken og argumenterer med en positiv utredning fra Deutsche Bahn. På andre siden sitter Hoksrud i Frp og minner forsamlingen på prislappen på 300 milliarder kroner og vil heller ruste opp eksisterende jernbane, stamveier, sjøtrafikk og lufttrafikk.

Erling Sæther i Schenker hadde et interessant innlegg i denne saken. Som kjent er Schenker et datterselskap til DB og Sæther hadde rukket å forhøre seg nærmere om denne utredningen. Han kunne fortelle at DB innrømte svakheter i markedsundersøkelsen i denne utredningen. Sæther selv synes at lyntog-ideen er heller tvilsom og med tanke på at bussene i Norge frakter en økende mengde passasjerer hvert år burde heller disse få økt oppmerksomhet syntes han.

På bildet ser vi fra venstre: Bård Hoksrud (FRP), Øyvind Halleraker (H), Knut Arild Hareide (KRF), Erik Lahnstein (SP), Anne Marit Bjørnflaten (AP) og Hallgeir Langeland (SV).