Høy fart fortsatt viktigste årsak til dødsulykkene i Nord-Norge

I tillegg til høy fart er det påvist at sikringsutstyr ikke er brukt, eller er brukt feil, i flere av ulykkene. Samtidig har vegholderne Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene store utfordringer i å gjøre vegtrafikken så sikker som mulig.

Publisert Oppdatert

Det viser årsrapporten for 2009 fra Ulykkesanalysegruppa (UAG) i Statens vegvesen, Region nord. De fleste dødsulykkene skjer imidlertid under de beste kjøreforholdene og på gode veger.

56 % på rett vegstrekning

50 % på tørr veg

89 % på godt vegdekke

67 % i dagslys 83 % i god sikt.

Ulykker

Det var 18 dødsulykker i vegtrafikken i Nord-Norge i fjor. I disse ulykkene ble 22 personer drept, 6 personer hardt skadd, 10 personer lettere skadd, og 14 personer kom fysisk uskadd fra ulykkene.

Foreslår tiltak

UAG foreslår en rekke tiltak, både på ulykkesstedet, på lignende steder i regionen, samt organisatoriske tiltak. Disse kan enten forebygge ulykker eller begrense skadene hvis ulykken likevel skjer.

Av tiltak rettet mot trafikanten peker UAG på fortsatt fokus på trafikksikkerhetskampanjer, på føreropplæring, kontroll og overvåkning av trafikanter og obligatorisk kurs for eldre bilførere (65+).

Når det gjelder kjøretøyet foreslår gruppen blant annet systemer som kan kontrollere føreren, så som startsperre, alkolås og varsler dersom fører er trøtt.

Aktuelle tiltak på vegen kan være midtfelt mellom kjørefeltene, profilert vegmerking og utbedring av vegrekkverk og/eller sideterreng.

Som organisatoriske tiltak ber UAG om at det vurderes strengere regelverk ved kjøring i ruspåvirket tilstand, utskifting av eldre bilpark, krav til høyere trafikksikkerhetsnivå på vegene og underskinne på vegrekkverk.

Store kostnader

Mange mennesker har fått livene sine brutalt endret. Enten ved at noen av deres kjære er tatt fra dem eller ved at de selv eller deres nærmeste har blitt pleietrengende som følge av en trafikkulykke. I tillegg kommer de psykiske lidelsene som ikke alltid kan måles. Vi snakker om store samfunnsøkonomiske kostnader; bare for Nord-Norge koster vegtrafikkulykkene i 2009 to milliarder kroner.