Hva kan vi forvente av vintervedlikehold?

Hva trafikantene kan forvente av vintervedlikehold og hvordan de selv bør opptre? Det spørsmålet stiller Statens vegvesen i en kampanje i disse dager.

Å kjøre vogntog på norske vinterveier krever faktisk kompetanse som mange utenlandske sjåfører mangler.

Å kjøre vogntog på norske vinterveier krever faktisk kompetanse som mange utenlandske sjåfører mangler.

Publisert Oppdatert

Værharde perioder påvirker vinterstandarden til veinettet ulikt i ulike deler av landet. Statens vegvesen Region sør følger tre tilpassede driftsstandarder for vinterdrift.

- Trafikantene skal forvente en generelt god standard på vinterveiene våre, men også at Kong vinter noen ganger råder grunnen. Vegvesenet ønsker ikke å love en standard vi ikke kan holde. Men vi ønsker å holde den driftsstandarden vi lover. Ikke forvent alt, men forvent det rette, av Statens vegvesen. Og sørg selv for alltid å tilpasse farten etter forholdene, ber trafikksjef Gunnar Lien.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet på norske vinterveier skal ivaretas av kommunale myndigheter og Statens vegvesen. Vegvesenet har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier og fortau langs riksveier. Private entreprenører utfører vinterdriften for Vegvesenet etter en standard avtalt i funksjonskontrakter. For trafikantene er det nyttig å kjenne til vinterstandarden som gjelder på de aktuelle veiene. Standarden finnes på Vegvesenets hjemmeside under Region sør. Publikum vil også få informasjon om standarden gjennom andre tiltak.

Funksjonskontrakter

Statens vegvesen (SVV) er pålagt å sette alt av vintervedlikehold ut på anbud. Når en entreprenør får et anbud, inngås en funksjonskontrakt. I kontrakten fremkommer hvilke krav SVV har satt til de ulike veiene. Det er SVVs ansvar å følge opp at entreprenøren utfører sitt oppdrag i henhold til funksjonskontrakten.

Ulike strategier

De ulike strategiene som ligger til grunn for funksjonskontraktene følger en standard som er felles for nesten hele landet. Standarden gjelder både for brøyting, strøing og salting. Det opereres med tre ulike strategier og det er a) bar vei, b) nesten bar vei ((mellomstrategi)) og c) vintervei. Det er veiens status, funksjon og antall kjøretøy pr. døgn (ÅDT) som avgjør hvilken vei som har hvilken strategi. De høyest trafikkerte veiene følger standard a) barveistrategien. Det er egne krav til fortau og gang- og sykkelveier.

Bar vei

I utgangspunktet skal bare veier være fri for snø og is. Under snøvær aksepteres inntil seks cm snø på veien avhengig av trafikkmengde. For å hindre glatt vei og at snøen fester seg, benyttes salt. Strøing med salt må derfor utføres før frost og før snøfall.

Ved snøvær iversettes brøyting når snødybden er to cm og det skal være ferdig brøytet før det er kommet seks cm, uansett ÅDT. Under snøvær skal brøytefrekvensen være så høy at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.

Nesten bar vei

I utgangspunktet skal denne standarden sikre at det er bart i hjulsporene, det vil si at minst 2/3 av kjørebanen skal være fri for snø og is. Under snøvær aksepteres inntil seks cm snø uavhengig av trafikkmengde. Også her benyttes salt på samme måte som for bar vei-strategien. Ved snøvær iverksettes brøyting når snødybden er to cm og det skal være ferdig brøytet før det er kommet seks cm, uansett ÅDT. Under snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.

Vintervei

Med denne strategien er det akseptabelt med inntil 15 cm snø på veien, avhengig av trafikkmengde. Under snøvær skal det brøytes så ofte at kravene blir overholdt. Men det er akseptabelt med snø- og/eller isdekke hele eller deler av vinteren. Ved glatt vei blir disse veiene normalt strødd med sand eller saltblanda sand.

Strøing kan utføres sammenhengende eller som punktstrøing på spesielle trafikkfarlige eller vanskelige fremkommelige strekninger. På veier med større ÅDT enn 1.500 (mer enn 1.500 kjøretøy i døgnet) skal det brøytes etter alle snøfall større enn 3 cm. Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.