- Jeg trenger kabotasjeinnspill

Glem Jo Nesbø i kveld. Onsdag kom vår første, store rapport om kabotasje på veg i Norge. Nå ber samferdselminister Kjetil Solvik-Olsen om hjelp fra bransjen. Se også hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Publisert Oppdatert
- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll bidrar både til bedre trafikksikkerhet og gir bedre mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Vi skal ha konkurranse i markedet, men lover og regler må følges. Det er også et klart behov for sikrere statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter, sier samferdselsministeren.
- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll bidrar både til bedre trafikksikkerhet og gir bedre mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Vi skal ha konkurranse i markedet, men lover og regler må følges. Det er også et klart behov for sikrere statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter, sier samferdselsministeren.
Onsdag ble rapport om kabotasje på veg i Norge overlevert samferdselsministeren.
Onsdag ble rapport om kabotasje på veg i Norge overlevert samferdselsministeren.

Arbeidsgruppens medlemmer:

Administrerende direktør Jon H. Stordrange fra NHO Transport

Direktør for næringspolitikk Erling Sæther fra NHO Logistikk og Transport

Forbundsleder Per Madsen fra Norges Lastebileier Forbund

Forbundsleder Svein Furøy fra Yrkestrafikkforbundet

Utreder Geir Kvam fra Norsk Transportarbeiderforbund

Seniorrådgiver Morten Sandberg fra Hovedorganisasjonen Virke

Direktør Tore Eugen Kvalheim fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Politiinspektør Jan Morgan Guttormsen fra Politidirektoratet

Fungerende avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen fra Vegdirektoratet

Fra Samferdselsdepartementet: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen (leder av arbeidsgruppen), avdelingsdirektør Arnfinn Øen

Sekretariat: Fra Samferdselsdepartementet; fagdirektør Carsten Horn-Hanssen og seniorrådgiver Lone Bruvold Hansen. Fra Vegdirektoratet; seniorrådgiver Silje Alund

Det var i fjor sommer at Samferdselsdepartementet opprettet en arbeidsgruppe for å kartlegge kabotasjekjøring i Norge. Gruppen skulle jobbe mot en rapport og onsdag fikk samferdelsministeren rapporten overlevert.

Les også: Samferdselsministeren ønsker kabotasje-gruppe

- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje, forteller samferdselsminister Solvik-Olsen i en presseuttalelse etter at han fikk rapporten.

Samtidig ønsker han råd. Selv om rapporten er det foreløpig viktigste verktøyet vi har for oppfølging på kabotasjeområdet, er det ingen hemmelighet at det statistiske tallmaterialet man har måttet forholde seg til, er usikkert. Det bekreftes også av Statistisk sentralbyrå som nylig har presentert sin offisielle statistikk om godstransportkabotasje.

Dermed er bordet dekket for medlemmene i arbeidsgruppens egne sannheter - og disse er ikke nødvendigvis samstemte.

Rapporten bærer derfor preg av delte oppfatninger i arbeidsgruppen.

- Jeg ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan vurdere mulige tiltak, sier samferdselsministeren.

Uenige

Medlemmene fra Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund mener godstransportkabotasje fremstår som den største trusselen mot norsk lastebilnæring, mens NHO Logistikk og Transport ikke er enig i dette. De hevder på sin side at dagens innenriksmarked ikke er vesentlig forstyrret.

Ingen overraskelser så langt der i gården, altså.

... men litt enige også

Allikevel - arbeidsgruppen er enige om en rekke tiltak. Gruppen er også enig at kabotasjekjøringen er økende, selv om medlemmene har ulikt syn på omfanget av ulovlig kabotasje og i hvilken grad den ødelegger bransjen. Det foreslås også en pott på ti millioner kroner til vedvarende kabotasjekontroll.

Her er tiltakene som gruppen har kommet frem til:

Tiltak innenfor gods- og persontransport som støttes av alle i arbeidsgruppen:

1. Bedre kunnskapsgrunnlaget om kabotasje

2. Sikre økt og vedvarende kabotasjekontroll på veg, inkludert innføring av nye tekniske virkemidler for kontroll

3. Sikre økt samarbeid mellom tilsynsetater

4. Etablere oversikt over omfanget av kabotasjekontroller og -overtredelser

5. Øke bøtesatsene ved brudd på kabotasjereglene

6. Innføre krav om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy så snart som mulig

7. Knytte seg til det felleseuropeiske registeret i forordning 1071/2009 (ERRU)

8. Endre reglene for tilbakeholdsrett av kjøretøy (også for brudd på yrkestransportloven, inkludert ulovlig kabotasjekjøring)

9. Foreta en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet opp mot utviklingen innen gods- og turbussektoren

10. Klargjøre ansvarsforhold i transportkjeden

11. Vurdere å sanksjonere ulovlig kabotasje ved forenklet forelegg

Tiltak innenfor gods- og persontransport som ikke støttes av alle i arbeidsgruppen:

1. Bruke tollovens sanksjonsbestemmelser ved kabotasjeovertredelser

2. Samle vegkontroll av tunge kjøretøy og påfølgende etterforskning i en sentral organisatorisk enhet

3. Innføre krav til etablering i Norge knyttet til transportforetakets omsetning av kabotasjevirksomhet

Tiltak innenfor godstransport som støttes av alle i arbeidsgruppen:

1. Etablere frivillige bransjetiltak om transportkjøpers/bestillers ansvar for at transportoppdrag utføres på lovlig måte, også med hensyn til kabotasje

2. Klargjøre regelverket for kombinerte transporter

Tiltak innenfor godstransport som ikke støttes av alle i arbeidsgruppen

1. Innføre ny definisjon av internasjonal tur

2. Innføre en snevrere tolkning av begrepet "en kabotasjetur" - Finlands tolkning

3. Klargjøre vilkåret om permanent og løpende aktivitet i Rundskriv N/2013

4. Etablere register der transportkjøper skal registrere alle kabotasjeturer

5. Innføre karantene etter utført kabotasje

Selve rapporten er på 53 sider i tillegg til 16 sider vedlegg.

Du finner hele rapporten her.

EUs regelverk for kabotasje var opprinnelig ment å hindre tomkjøring og redusere utslippene fra transport. I dag vet vi at mange utenlandske transportører tvert imot ser muligheten til å gjøre profitt på et uklart regelverk og kjører til Norge med symbolsk gods for å kunne ta innenlands oppdrag.
EUs regelverk for kabotasje var opprinnelig ment å hindre tomkjøring og redusere utslippene fra transport. I dag vet vi at mange utenlandske transportører tvert imot ser muligheten til å gjøre profitt på et uklart regelverk og kjører til Norge med symbolsk gods for å kunne ta innenlands oppdrag.