Krever svar om uavhengig vegtilsyn

- Vi har ventet lenge nok på et uavhengig vegtilsyn, nå krever vi handling, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk, etter gårsdagens høring på Stortinget.

Publisert Oppdatert

Oppfordringen har en klar adresse til Samferdselsdepartementet og kommer fra Trygg Trafikk og ti av medlemsorganisasjonene.

- Dette er en prinsipielt viktig sak, og en sak som kan få stor praktisk betydning for sikkerheten på norske veier. Vi er 11 organisasjoner som representerer trafikantene, og vi forventer at spørsmålet om et vegtilsyn snarest sendes til behandling i Stortinget, sier distriktsleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Mandag 8. februar var det høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité angående rapporten «Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehold av veinettet». Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ble her spurt om ikke Norge ville vært tjent med et uavhengig vegtilsyn. Statsråden sa at hun og regjeringen ville komme tilbake til spørsmålet, men mente at en negativ konsekvens av et tilsyn vil være økt byråkrati og merkostnader knyttet til dette.

- Det er ingen automatikk i at dette skal bli mer byråkratisk. Det vil handle om hvordan en organiserer et framtidig tilsyn, sier Johansen.

16. februar 2009 ble NOU-rapporten "På sikker veg" overrakt daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra et regjeringsoppnevnt utvalg. Her gikk et klart flertall inn for opprettelse av et uavhengig vegtilsyn. Trygg Trafikk var representert i utvalget ved distriktsleder Bård Morten Johansen.

Samferdselsdepartementet sendte rapporten ut på høring, med svarfrist 14. august 2009. Nå har det snart gått et halvt år, og departementet har fortsatt ikke konkludert i saken.

I Norge eies offentlige veier av kommunene, fylkene og staten. Statens vegvesen er i dag både eier, byggherre, innkjøper av vedlikeholdstjenester og kontrollinstans av veiene. Mens det lenge har eksistert tilsyn for jernbanevirksomhet, luftfarten og sjøtransporten, finnes det ikke noen uavhengig kontrollinstans for veitrafikken.

- Det er en uheldig situasjon som dessverre går utover trafikantenes sikkerhet, sier Bård Morten Johansen.

Allerede i år 2000 pekte Sårbarhetsutvalget på behovet for et vegtilsyn i NOU-rapporten "Et sårbart samfunn". Saken ble igjen aktualisert etter raset i Hanekleiv-tunnelen 25. desember 2006. I etterkant av ulykken ble det påvist uklare og manglende ansvarsforhold i Statens vegvesen. 24. september 2009 offentliggjorde Riksrevisjonen en statusrapport for veinettet. Her ble det konstatert betydelige mangler i vedlikeholdet og driftingen av norske veier. Riksrevisjonen avdekket samtidig at svak rapportering har ført til at verken Samferdselsdepartementet eller Statens vegvesen har hatt oversikt over driftstilstanden.