KrF foreslår storsatsing på samferdsel

Publisert Oppdatert

KrF vil jobbe for en kraftig økning av de årlige bevilgningene til vei, sjø og bane, omorganisere samferdselsetatene til statsforetak, opprette statlig låneordning for samferdselsformål og prosjektfinansiere større utbygginger.

Samferdselssektoren lider under manglende ressurser og uforutsigbare rammevilkår. Resultatet er dårlige veier, sviktende kollektivtilbud og påbegynte utbygginger som ikke blir fullført. KrF har mål om et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som fremmer regional utvikling. Dette krever nye grep.

Finansieringen må være langsiktig og forutsigbar. I dag er både investering og vedlikehold prisgitt prioriteringene i de årlige statsbudsjettene. Det gir dårlig forutsigbarhet for prosjekt som går over lang tid. Avbrudd i utbygginger som følge av omprioriteringer på de årlige statsbudsjett er lite effektivt og irriterende for folk som rammes. KrF vil innføre et finansieringssystem hvor planlagte og påbegynte prosjekter kan gjennomføres som en sammenhengene utbygging.

Samferdselsbudsjettene imøtekommer ikke samfunnets behov for effektive transportløsninger og er ikke fremtidsrettet med hensyn til framkommelighet og miljø. Denne trenden må snus. KrF vil legge til rette for nye finansieringsmuligheter slik at investeringstakten både på vei og bane kan økes.

Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Kystverket og fylkene må gis større handlefrihet til å løse sine oppgaver. Finansiering av investeringer må skje ved en kombinasjon av egne midler og nødvendige låneopptak og avdras/avskrives over prosjektets levetid. Det må etableres en ordning der staten stiller lånemidler til disposisjon for slike investeringer. Betjeningen av investeringene må skje i form av bevilgninger over statsbudsjettet, og gjennom andre finansieringsformer.