Kritikk av Oslopakke 3

Publisert Oppdatert

Transportøkonomisk institutt har sammen med Dovre International AS gjennomført en kvalitetssikring av konseptene for Oslopakke 3 på oppdrag fra finansdepartementet og samferdselsdepartementet.

Rapporten som nå er offentliggjort inneholder klar kritikk av både de skisserte alternativene og av kostandsanalysene. Her er noen av konklusjonene:

Behovsanalysen, det overordnete strategidokumentet og det overordnete kravdokumentet til Oslopakke 3 har vesentlige mangler. Dokumentene inneholder for mange mål og målene har innebygde motsetninger slik at de samlet neppe kan realiseres.

Beslutningsgrunnlaget mangler sentrale prioriteringer.

Ingen av de skisserte konseptene synes å være samfunnsøkonomisk lønnsomme når forventet kostnadsvekst for tiltakene legges til grunn.

Analysene viser at virkemidler som vegprising og parkeringsrestriksjoner gir gunstige effekter. Rapporten anbefaler derfor at videre planlegging av Oslopakke 3 ikke utelukker bruk av disse virkemidlene.

Ingen av de skisserte alternativene i Oslopakke 3 oppfyller vedtatte klimamål.

Usikkerhetsanalyser indikerer at det er under 10 prosent sannsynlighet for at alternativene kan realiseres innenfor finansrammen. Det kan forventes en kostnadsvekst på ca 40 prosent. Det kan ikke utelukkes at tiltakene som er foreslått i Oslopakke 3 blir dobbelt så kostbare som angitt i konseptvalgutredningen.

Oslopakke 3 bør ikke besluttes med utgangspunkt i de to detaljerte tiltkslistene som er beskrevet i konseptvalgutredningen, men snarer som en prosjektportefølje bestående av investeringer og prisvirkemidler hvor tiltakene i proteføljen revideres i løpet av gjennomføringen, forslagsvis hvert fjerde år.

Kvalitetssikringen viser at det er tidskritisk å få på plass en overordnet organisering og å få etablert sentrale styringsprinsipper for Oslopakke 3.