Mer gods fra vei til sjø og bane

Sterk økonomisk vekst og befolkningsvekst i og rundt de store byregionene vil gi enda mer godstransport i Norge frem mot 2040. En styringsgruppe vil at enda mer gods overføres fra vei til sjø og bane.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk tirsdag overlevert utredningen fra styringsgruppen i forbindelse med NTP 2014 ¿ 2023.  T.h., jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som har ledet styringsgruppen.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk tirsdag overlevert utredningen fra styringsgruppen i forbindelse med NTP 2014 ¿ 2023. T.h., jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som har ledet styringsgruppen.

Publisert Oppdatert

Tirsdag fikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) overlevert utredningen som er første steg på vei mot en ny Nasjonal Transportplan for perioden 2014-2023.

Bak utredningen står transportetatene Avinor. Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. I utredningen er det fokusert på utfordringer knyttet til utformingen av et fremtidsrettet og samordnet transportsystem. Og etatene har sett helt frem mot 2040, altså betydelig lengre frem enn kommende NTP-periode.

Øker mest

Norge er for tiden ett de land i Europa der folketallet øker forholdsvis mest og denne utviklingen regner man med skal fortsette. I forhold til tidligere tall fra SSB er det tatt høyde for en 10 prosent høyere befolkningsvekst enn det man tidligere har operert med. Mesteparten av denne økningen vil skje i og rundt de største byene.

I Oslo-området anslås det en økning i folketallet på 25 prosent, eller en økning på 450.000 mennesker frem mot 2040 og en økning i daglige reiser fra fire til 5,5 mill. Det er økning i alle byområder, prosentvis kanskje størst i Stavanger-området, der det er ventet en befolkningsvekst fra dagens 300.000 til 425.000 i 2040 og en økning fra én mill. til 1,4. mill. daglige reiser frem mot 2040.

Store utfordringer

Befolkningsveksten og utviklingsplanene i storbyområdene de neste tiårene vil føre til enorme utfordringer for kapasiteten på veinettet. I rapporten heter det at det ikke vil være hensiktsmessig å bygge ut veisystemet for å ivareta det økte behovet som befolkningsveksten gir, uten at det får alvorlige miljøkonsekvenser.

- Legger vi til rette for både kollektivtrafikk og biltrafikk i storbyområdene vinner bilen, sier transportetatene. Utredningen tar derfor til orde for at Staten øker ressursene til kollektivtrafikken vesentlig, samtidig som det innføres tiltak som hindrer ytterligere vekst i biltrafikken.

Konflikt med klima

Utredningen peker på at det er en konflikt mellom transportvekst og økonomisk vekst på den ene siden og Regjeringens klimamål for 2020, som gjelder for arbeidet med Nasjonal transportplan. I utredningen heter det derfor at det i større grad må tilrettelegges for å overføre mer gods fra vei til sjø og bane og overføre privatbilisme til kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk. For godstransportens del dreier det seg om et mål om å overføre 25 prosent av denne transporten fra vei til sjø og bane.

Utredningen som ble overlevert i går baserer seg på en rekke tverrfaglige utredninger og inngår som et faglig innspill i arbeidet med Nasjonal Transporplan 2014 - 2023 som legges frem 1. februar 2012. Neste etappe i planarbeidet er framlegg av etatenes stamvegutredninger i slutten av mars 2011.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk tirsdag overlevert utredningen fra styringsgruppen i forbindelse med NTP 2014 - 2023. T.h., jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som har ledet styringsgruppen.