NAF forstår nesten ikke at regjeringen tør

- NAF ser med stor bekymring på lekkasjene om at milliardforfallet på norske veier og jernbane vil øke i statsbudsjettet for 2011. Det er regjeringen selv som har løftet frem budskapet ”tidenes satsing”, og da forventer folket at NTP oppfylles. Her må vi ha langsiktige prioriteringer og vi etterlyser en forpliktende plan for å ta igjen forfallet, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Anlegg veibygging

Anlegg veibygging

Publisert Oppdatert

Det er VG som tirsdag bringer opplysningene om at regjeringen ikke vil følge opp de cirka 30 milliarder kronene for å oppfylle de neste årenes andel av vedlikeholdsmidler som er lovet til veier og jernbane. Allerede i år ligger regjeringen 2,3 milliarder kroner etter i forhold til Nasjonal Transportplan (NTP). I denne planen har regjeringen kun brukt formuleringen å "stoppe forfallet", ikke å ta det igjen.

- Da regjeringen presenterte NTP i fjor ble den kalt tidenes satsing på vei og jernbane. Det skaper forventninger hos folket og vi må kunne forlange at løftene holdes. Forfallet på veier og jernbane er så grundig dokumentert at målene i NTP må anses som et minimum. Hvis NTP ikke blir fulgt opp vil det koste samfunnet enda større summer, både i kroner og øre i et stadig voksende forfall, men også i form av trafikkulykker, sier Glomsaker.

Forfallet på riks- og fylkesveier er estimert til henholdsvis 5,7 og 22 milliarder kroner i 2007-verdi.

Tall fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) viser at norske veier og jernbane trenger 540 milliarder kroner for å få god standard. Samfunnet er basert på god mobilitet, og ytterligere forfall på veier og jernbane vil føre til redusert fremkommelighet og større miljøproblemer.

- Folk finner seg ikke i å vente på tog som verken kommer eller går. Privatbilen er da eneste alternativ. Da er det provoserende at regjeringen i neste omgang vil hevde at bilen er problemet. Det er regjeringen selv som er problemet hvis den ikke oppfyller sitt eget NTP, sier Glomsaker.

Riksrevisjonen ga i egen rapport kraftig kritikk av drift og vedlikehold av veinettet senest i fjor høst. I andre land anses investering i infrastruktur å være lønnsomme investeringer for fremtiden. I Spania vurderes 1 kroner i infrastruktur i dag til å gi 2 kroner i inntekter i morgen.

- Regjeringen må heve blikket og oppfylle NTP. Det vil bidra til mer kroner også i andre velferdsområder. I stedet for årlige budsjettrammer mener vi at prosjektfinansiering er nødvendig for å ta igjen forfallet, og for å bygge nye veier og jernbane. Det vil også gi forutsigbarhet til næringslivet og bidra til at norsk konkurranseevne ikke svekkes, avslutter Glomsaker.

Sett i lys av den massive, og vel underbygde, kritikken av veivedlikeholdet mener NAF det er tvingende nødvendig å få et uavhengig veitilsyn med gode sanksjonsmuligheter som kan pålegge dagsbøter og i grove tilfeller kreve stenging av veistrekninger som ikke holder tilfredsstillende standard.