"Navarsete oppfyller sine samferdselsløfter!"

Publisert Oppdatert

- Regjeringen har med 1, 3 milliarder ekstra til jernbaneformål og en økning på 1, 6 milliard veisektoren oppfylt sine samferdselsløfter fra Soria Moria. Et så godt budsjett var en nødvendig opptrapping frem mot Nasjonal transportplan, sier direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon.

Det heter videre i en pressmelding fra TF:

Næringslivet ser positivt på prioriteringen av drift og vedlikehold. Med 3,8 mrd til drift og vedlikehold av jernbanen nærmer Regjeringen seg de rundt 4 mrd 2008-kronene som er Jernbaneverket mener må prioriteres til dette formålet [1] . 7,7 mrd til trafikktilsyn, drift og vedlikehold er i tråd med de 7,9 mrd årlig [2] , som Statens vegvesen sin prioritering i NTP-forslaget. - Dette viser tydelig at prioriteringen av drift og vedlikehold av vei- og banenettet er nødvendig. Sammen med økt innsats i rassikring vil dette øke fremkommeligheten og gi en nødvendig forutsigbarhet for godstransporten.

Regjeringen fullfører nå et solid løft for jernbanen. Med dobbeltspor inn mot de store byene, utbygging av kryssingsspor og tilskudd til godsterminaler, vil godstransporten få økt kapasitet og bedre regularitet.

Veisatsingen gjennomføres i hovedsak i distriktene. Dette er vel og bra, men vi savner større satsing på investeringer i veiprosjekter på det sentrale østlandet, ettersom store deler av godstransporten til og fra distriksnorge har sin største flaskehals her.

Vi er også positive til satsingen på Transnova-prosjektet. Økt innsats på dette feltet kan effektivt gi klimagevinster for næringstransporten.

Det er også positivt at Regjeringen har økt satsingen på de nasjonale turistveiene til 100 millioner kroner. Turismen er Norges tredje største eksportnæring, men har tapt terreng i en stadig sterkere internasjonal konkurranse

- Gjennom de nasjonale turistvegene skal vi eksponere og profilere det ypperste av hva Norge har å tilby, for å inspirere norske og utenlandske turister til å velge Norge som reisemål.