Navarsetes taktskifte

- Dette er et taktskifte for norsk samferdselspolitikk, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun på fredag la frem Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan de neste ti årene.

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete

Publisert Oppdatert

Fra 2010 til 2019 vil Regjeringen bruke i alt 321,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenettet og til tiltak i havner og farleder.

- Dette er 100 milliarder kroner eller 45 prosent mer enn i forrige Nasjonal transportplan (2006-2015), sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun la frem planen for en fullsatt sal i regjeringsbygget fredag.

I tillegg til de stalige midlene kommer 60 milliarder kroner fra bompenger. Andelen av bompenger skal imidlertid holdes på 2009-nivå.

Ikke OPS

Regjeringen har valgt å ha fokus på andre finansieringsformer enn OPS (offentlig privat samarbeid), som særlig Høyre har ivret for. Det er allerede gjennomført to OPS-utbygginger på det norske veinettet, E39 mellom Klett og Orkanger i Sør-Trøndelag og E39 i Aust Agder. Også E18-utbyggingen mellom Grimstad og Kristiansand bygges etter samme lest.

Regjeringen går inn for å prøve ut prosjektfinansiering for større prosjekter. Det betyr at enkelte prosjekter skal tas ut av statsbudsjettet og få adgang til å ta opp statlige lån.

- Når vi øker bevilgningene kraftig er det ekstra viktig å bruke ressursene mer effektivt. Derfor øker vi vedlikeholdet, vi legger vekt på rasjonell gjennomføring av igangsatte prosjekter, det skal utvikles bedre og mer differensierte kontraktsregler og noen utvalgte prosjekter skal plasseres på egen post i budsjettet, sier Navarsete.

40 veiprosjekt

På stamveiene øker Regjeringen investeringene med 80 prosent, 40 nye veiprosjekt skal startes opp i neste fireårsperiode. I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet nevnes spesielt en kraftig opprustning av E6 fra nord til sør, av E16 fra øst til vest og av Kyststamveien fra Stavanger til Trondheim.

Reisetiden skal reduseres med om lag en halv time på strekningene Oslo-Ålesund, Bergen-Ålesund, Bodø-Tromsø og Oslo-Trondheim. Mellom Stavanger og Trondheim skal reisetiden kuttes med én time, mens E16 mellom Bergen og Oslo skal sikres som vinteråpen stamvei.

Det skal bygges 230 kilometer ny firefeltsve. 350 kilometer riksvei får gul midtstripe. Det blir 500 kilometer gang- og sykkelveier langs statlige veier. For å bedre sikkerheten på veiene, skal det blant annet bygges 750 kilometer nytt midtrekkverk og brede midtfelt.

Dobbeltspor Oslo - Ski

Jernbaneinvesteringene skal dobles i perioden 2010 -2019 sammenlignet med forrige transportplan. Det skal bli flere større utbygginger av dobbeltspor på strekningene fra Oslo mot Lillehammer, Skien og Halden.

- Det blir nye dobbeltspor på det sentrale Østlandsområdet og viktige utbygginger omkring Bergen og Trondheim. Det vil gi rom for langt flere tog, kortere reisetid og mer pålitelig togdrift. En storstilt utbygging av kryssingsspor langs hele jernbanenettet vil redusere reisetiden og doble kapasiteten til å frakte gods med jernbanen, skriver Navarsete.

Totalt skal det bygges 144 kilometer nye jernbanestrekninger - 116 av disse er dobbeltspor. Det aller største prosjektet blir den lenge etterspurte utbyggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Oslo - Ski.

Rassikring

Nasjonal transportplan inneholder også forslag om ti milliarder kroner til rassikring i perioden, én milliard pr. år. De største prosjektene i første fireårsperiode er E39 Hjartåberga på Søre Sunnmøre, Rv 70 Oppdølsstranda på Nordmøre og E10 i Lofoten. Alt dette er prosjekter på over 200 millioner kroner.