NLF ber om å møte Riksadvokaten

Publisert Oppdatert

NLF har i dag sendt brev til Riksadvokaten der de ber om et møte for å drøfte politiets manglende etterlevelse av lov og forskrift vedrørende beslag av førerkort. NLF ønsker også å drøfte forskjeller mellom de ulike politidistrikt når det gjelder straffereaksjoner for ulike veitrafikkforseelser som f eks brudd på kjøre- og hviletid, transport av farlig gods, og sikring av last. NLF har ved flere anledninger tatt til orde for en større likhet mellom politidistriktene når det gjelder hva som skal føre til straff, utmåling av straff, herunder tap av førerretten. Det arbeides nå med utarbeidelse av et nasjonalt påtaledirektiv som NLF ønsker å knytte noen kommentarer til før det ferdigstilles.