NLF ønsker et krafttak

I heftet "NLFs vegpolitikk 2010-2019" har forbundet samlet sine ønsker for et bredt spekter av samferdselssaker.

Publisert Oppdatert

- Ja, du kan vel se på det som en programærklæring, bekrefter Olav Slaatsveen i sin samtale med tungt.no

Tidligere har vi jo kommet med våre synspunkter på ulike deler av samferdselspolitikken når enkeltsaker har dukket opp, både som høringsuttaelser og som deltaker i samfunnsdebatten. Nå har vi samlet mye av våre tanker og våre ønsker mellom to permer, tanker og ønsker om hvordan vi mener lastebilnæringen skal utvikles, og i hvilken retning vi mener politikerne i første omgang bør tenke når de skal foreta sine beslutninger.

I generelle vendinger?

- Ja, det er naturlig at nå vi skal ta for oss de store politiske visjonene, blir det litt generellt, men skrivet er ganske omfattende og inneholder mange deler, spesielt myntet på lastebilnæringen, selvsagt, men også på transport og samferdsel generellt

Kabotasje glimter med sitt fravær?

Ja, det gjør den. Men det betyr ikke at vi ikke er opptatt av problematikken. Emnet er jo særdeles aktuelt, både med tanke på hva EU mener og planlegger, og hva som skjer f.eks i Italia. Vi har i ganske lang tid presset på hos sentrale myndigheter for å få klarere regelverk, vi synes de formuleringer som blant andre Samferdselsdepartementet bruker i sine skriv er alt for generelle. Nå opplevde vi en smule forbedring i så måte i brevet av den 30.april, der noen formuleringer med hensyn til tidsaspektet og «leilighetsvis transport» ble noe strammet opp, men det er etter vårt syn ikke på langt nær nok, sier NLF- sjefen.

Vi mener at myndighetene bør være langt klarere på hva som menes med kabotasje, og hvor grensene skal gå. Husk på at i utganspunktet er dette ulovlig, kabotasje skal være enkeltstående unntak fra hovedregelen. Med bedre presisering kan de som er satt til å håndheve regelverket også få et mye bedre verktøy å forholde seg til. Hele transportnæringen vil tjene på at kabotasje- reglene blir langt mer presise.