NLF’s landsmøte

Norges Lastebileier Forbund avholdt sitt landsmøte i Trondheim 11. – 13. juni. Forbundsstyreleder Per Madsen ble i løpet av helgen gjenvalgt for nok en periode.

Publisert Oppdatert

På agendaen sto både 75-årsjubileum, veistandard og like konkurransevilkår, for å nevne noe.

Sistnevnte er kanskje det viktigste forbundet har å jobbe med i årene fremover. Stadig flere ser med stor uro på utviklingen der utenlandske transportører og sjåfører tar for seg av norsk transportbransje.

På denne bakgrunn krever NLF at myndighetene tar de rette grep slik at medlemsbedriftene kan konkurrere med utenlandsk konkurranse på like vilkår. Forbundet mener det er en kjensgjerning at lastebiler fra de fleste land utenfor Norden ikke betaler bompenger. Bare dette gir utenlandske konkurrenter et økonomisk forsprang. Vi har også spesielle avgifter som våre nordiske naboer ikke har, og som gir disse lands utøvere et økonomisk forsprang i konkurransen om transportoppdragene. NLF krever ikke særfordeler eller subsidier, bare at norske transportører kan få lov til å konkurrere med utenlandske transportbedrifter på like vilkår. Følgende krav ble vedtatt i Trondheim.

Bedre kontroll

At alle utenlandskregistrerte nyttekjøretøyer med totalvekt over 3,5 tonn blir pålagt å sette inn AutoPASS-brikke ved innpassering i Norge snarest mulig, og senest i 2011.

At myndighetene endrer reglene for omregistreringsavgift for lastebiler og tilhengere. Det koster over kr. 50.000,- å omregistrere et nyere vogntog i Norge i dag, mens det i våre naboland koster under 1000 kroner

At myndighetene fjerner formueskatten på arbeidende kapital. Vi mener det er meningsløst at våre medlemsbedrifter skal betale formueskatt av lastebilene som er deres daglige arbeidsredskap.

Bedre kontroll med utenlandske biler når de kjører inn i Norge. Det er i dag lov å ha med maksimalt 600 liter diesel når man passerer inn i landet, men vi vet at svært mange utenlandske vogntog har med seg mye mer. 1000 - 1200 liter er ikke uvanlig. Denne dieseloljen er billigere, ofte avgiftsfri, men svært ofte av dårligere kvalitet, med blant annet høyere svovelinnhold, med til dels mye mer forurensning som resultat.

Bedre kontroll med kabotasjekjøring, det vil si innenlands transport med utenlandske biler. Det er strenge regler i Europa for kabotasjekjøring, og vi må forlange at myndighetene kontrollerer at disse reglene, som gjelder i hele EU, blir fulgt også i Norge.

Og til slutt at Finansdepartementet tar tak i problemstillingen knyttet til muligheter for momsunndragelse fra utenlandske transportørers side.

Hvis Norge skal kunne opprettholde nasjonal lastebiltransport, og med det titusenvis av arbeidsplasser, svært mange av dem i distrikts-Norge, er det av vesentlig betydning at vi har rammevilkår som gjør det mulig. Det er ikke mulig å betjene hele Norge med transporttjenester hvis vi må starte hver eneste transport med handikap.

Biodrivstoff

NLF ønsker også å gi sitt bidrag til reduksjon av klimagassutslippene og krever derfor at det legges til rette for at vi kan utnytte de alternativene vi har til rådighet, hvorav det viktigste virkemiddelet er bruk av biodrivstoff. Problemene knyttet til utslipp av NOx og partikler er allerede løst ved motor- og teknologiutviklingen gjennom dagens Euro-5-motorer.

Med dette som bakteppe krever forbundet at politikerne reverserer vedtaket i siste Statsbudsjett om innføring av autodieselavgift på biodiesel. Dette vedtaket "drepte" en gryende vilje i NLFs medlemsbedrifter til å ta i bruk diesel med 30 % innblanding av biodiesel og helt opp til 100 % biodiesel. Bruk av biodiesel fører til mer service og vedlikehold og dermed høyere utgifter. For å være konkurransedyktig, må derfor biodiesel ha lavere pris enn fossilt drivstoff. Dette er avgjørende, fordi lastebilnæringen opererer med svært små økonomiske marginer i et meget konkurransepreget marked. For de fleste vil det være bedriftsøkonomisk uholdbart å ta valg basert på ren idealisme.

Forfall

Norges Lastebileier-Forbund er fortsatt meget bekymret for forfallet på de norske riks- og fylkesvegene. År for år øker forfallet og alt for lite gjøres for å stoppe det. Dette medvirker til et stadig dårligere arbeidsmiljø for yrkessjåførene, medvirker til svekket trafikksikkerhet og gir økte transportkostnader i Norge. I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 - som gjelder riksvegene - står følgende (s. 25): "Rammene til drift og vedlikehold av vegnettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet i handlingsprogramperioden 2010-2013."

Det er ifølge NLF særdeles urovekkende at statens fagetat sier det på denne måten og det er ikke til å misforstå. For lastebilnæringen som er på vegen døgnet rundt året rundt, er dette en bekreftelse på noe vi har hevdet i lang tid. Forfallet øker! Myndighetene klarer ikke engang å stanse forfallet, langt mindre å redusere etterslepet.

NLFs landsmøte krever derfor fortsatt at vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesvegene fjernes snarest mulig, senest innen utgangen av 2019. Dette bør Stortinget på egnet måte forplikte seg og fremtidige Storting/Regjeringer til.

Bildet: NLF's forbundsstyre består i kommende periode av (fra venstre) Jan-Yngvar Tømmerholt, Tore Velten, forbundsstyreleder Per Madsen, Joar Grødum, Sverre Jan Rønneberg, Øyvind Lilleby og nyvalgt styremedlem Alf Ervik. (Foto Arild W Johansen, BNT)