Nye fartsgrenser vil redde liv

Statens vegvesen har nå vedtatt nye kriterier for fastsettelse av fartsgrenser. Fart er medvirkende årsak til nær halvparten av alle dødsulykker.

Publisert Oppdatert

- Nye fartsgrenser på ulykkesutsatte strekninger med stor trafikk kan bidra til å redusere antall trafikkdrepte med inntil 10 personer per år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

De nye kriteriene innebærer blant annet at 420 km veg får redusert fartsgrense fra 80 til 70 km/t og 70 km veg fra 90 til 80 km/t.??- De nye kriteriene er en videreføring av eksisterende fartsgrensepolitikk, men med et ytterligere og forsterket fokus på trafikksikkerhet. Hovedgrepet er reduserte fartsgrenser der det er stor fare for møteulykker på veger uten midtdeler. En tilsvarende gjennomgang og justering av fartsgrensene er blitt gjennomført i Sverige med gode dokumenterbare resultat, sier Gustavsen.

80 km/t beholdes som generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Likevel foreslås noe økt bruk av fartsgrense 70 km/t, særlig på høytrafikkerte veger uten midtrekkverk/midtdeler.

- I tillegg innebærer kriteriene blant annet at flere strekninger som i dag har fartsgrense 90 km/t får nedsatt fartsgrense til 80 km/t. Det er beregnet at de foreslåtte endringene i fartsgrensekriteriene vil gi 10-15 færre drepte og hardt skadde pr år, sier vegdirektøren.

De nye fartsgrensekriteriene vil nå bli behandlet i Vegvesenets regioner, som skal gjøre lokale vurderinger for å vurdere hvilke strekninger som skal fartsgrense-justeres. En oversikt over hvilke strekninger som vil bli berørt vil trolig ikke være klar før over sommeren.

Forslaget til nye fartsgrensekriterier er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra politiet og Statens vegvesen. Forslaget har også vært på høring hos fylkeskommuner og enkelte interesseorganisasjoner.