Nye kabotasjeregler for buss

- Transportører fra andre EØS-land skal få rett til å drive turbusstransport mellom reisemål innenfor Norge i inntil 30 dager i strekk, avgrenset til i alt 45 dager i løpet av ett kalenderår. Denne presiseringen av gjeldende regelverk skal settes i verk med virkning fra 1. april neste år, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Publisert Oppdatert
Selv om utformingen av regelverket er forskjellig innen gods- og person-kabotasje, burde kanskje kontrollmuligheten kunne adopteres?

Selv om utformingen av regelverket er forskjellig innen gods- og person-kabotasje, burde kanskje kontrollmuligheten kunne adopteres?

Etter dagens regelverk og praksis har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge når dette skjer på "midlertidig basis". Så langt har man ikke hatt noen nærmere tolking av begrepet "m idlertidig".

Med den tolkning som Samferdselsdepartementet nå har fastsatt, er det lagt til rette for en bedre håndheving av regelverket.

Endringen har også sammenheng med at den norske turbilnæringen i de siste årene har fått økt konkurranse fra utenlandske transportører som driver med andre lønns- og arbeidsvilkår enn norske transportører, sier samferdselsministeren i en presseuttalelse.

TransportMagasinet er kjent med at bl.a. NHO Transport lenge har jobbet for å øke optimismen innen norsk turbilbransje. Mange norske turoperatører har redusert virksomheten grunnet konkurransen fra utlandet.

- Vi er svært fornøyd med at departementet på denne måten tar turbilsektorens utfordringer på alvor, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i en kommentar til Aftenposten.

Samme tilfelle innen godstransport

Men alt dette er jo til de grader også tilfelle når det gjelder godstransport. Det er nøyaktig de samme problemene det er snakk om.

Så kommer det spennende. For mens man innen godstransporten undres hvordan man på lovlig vis skal kunne kontrollere kabotasjekjøringen, hoster man nå opp en oppskrift for våre venner i bussene:

For å kunne kontrollere at regelverket for såkalt "persontransportkabotasje" blir fulgt, vil utenlandske transportører bli pålagt å registrere det enkelte transportoppdrag mellom reisemål i Norge. Registreringen skal skje i et web-basert register som vil være direkte tilgjengelig for politiet og kontrollørene til Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet vil med det første sende på høring et forslag til en forskriftsendring knyttet til den registreringsplikten utenlandske transportører skal ha når det gjelder transportoppdrag mellom reisemål innenfor Norge.

Dermed sitter iallefall undertegnede igjen med spørsmålet: Kan man ikke benytte samme metode for godstransport da?

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto