Omfattende skoleveg-analyse

Et tilfredsstillende nett av gang- og sykkelanlegg rundt alle landets skoler vil koste nærmere 70 milliarder kroner. Basert utelukkende på en kost- og nyttevurdering av sikkerhet alene er ikke en slik isolert satsing anbefalt.

Publisert Oppdatert

Dette viser en behovsanalyse for gang- og sykkelveger rundt alle landets skoler som Statens vegvesen har gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Det er mange gode grunner for å øke satsingen på trygge skoleveger. Men som et isolert tiltak viser analysen at en omfattende nasjonal utbygging av gang- og sykkelanlegg rundt skolene ikke alene gir forventet og ønsket effekt. Vi mener at det er viktig at vi tilbyr skolebarna trygge skoleveger. Vegvesenet mener at en videre økning av innsatsen vil først og fremst være tiltak for å bedre fremkommelighet for gående og syklende generelt, som vil gi gevinster som økt trivsel, økt trygghet, bedre lokalmiljø og bedret helse i befolkningen i tillegg til trafikksikkerhetsgevinster sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Prislappen på nesten 70 milliarder kroner tilsvarer trafikksikkerhetsarbeidet det vi bruker på særskilte trafikksikkerhetstiltak i en periode på rundt 60 år, basert på dagens budsjettrammer.

En prøvekartlegging av ti kommuner i forbindelse med analysen viser at de fleste behov for tiltak knyttet til gang- og sykkelveger er på fylkes- og kommunale veger.

I sin vurdering overfor Samferdselsdepartementet mener Statens vegvesen at arbeidet kan styrkes ved en satsing på et forsterket samarbeid mellom stat, fylke og kommune. Videre tar man til orde for å videreutvikle dagens belønningsordning for transportpolitikken i byen og miljøvennlig transport.

- En statlig tilskuddsordning rettet mot kommuner og fylker over riksvegbudsjettet kan stimulere til en raskere gjennomføring av sikrere skoleveger i hele landet og hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder. Dette kan gjøres ved at staten inngår i en samfinansiering. Erfaringer viser at dersom staten bidrar med et visst beløp til lokale tiltak utløser det betydelige midler i tillegg, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.