Ønsker bedre hvileplasser

Statens vegvesen mener dagens rasteplasser ikke dekker yrkessjåførenes behov for hvileplasser etter EUs Kjøre- og hviletidsreglement, melder Vegen og vi.

Sosial dumping i transportbransjen er et stort problem. Nå skal transportarbeidere markere sin motvilje mot utviklingen i et fellesnordisk arrangement.

Sosial dumping i transportbransjen er et stort problem. Nå skal transportarbeidere markere sin motvilje mot utviklingen i et fellesnordisk arrangement.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen vil nå gi ut en veileder der de ber om offentlig privat samarbeid for å løse utfordringene.

Vi er fortsatt langt unna målet om å dekke behovet for slike hvileplasser i Norge, noe myndighetene også innser.

De fleste rasteplassene som er tilgjengelige, har dårlig standard og ligger et godt stykke etter kravet som stilles til denne type fasiliteter, dersom de i det hele tatt er åpne.

Fortsatt prioriteres turistene, når det gjelder tilgjengeligheten på mange av rasteplassene langs våre veier. I vinterhalvåret stanges som kjent en mengde av dem av brøytekanter og hengelås.

Tilbudet som er der, spesielt vinterstid, er i første rekke bensinstasjoner, vegkroer og industriområder. Og som vi vet er mangelen på hvileplasser størst rundt de store byene.

Ifølge Statens vegvesen har transportbrukere og transportnæring et lovfestet ansvar for å legge til rette for at kjøre- og hviletidsbestemmelsene etterleves.

Det er ikke dermed sagt at det er næringen selv som plikter å sørge for mulighetene for hvileplasser langs veiene våre.

Statens vegvesen har overordnet ansvar for å ivareta og utvikle et vegnett som er trafikksikkert og effektivt for alle trafikantgrupper.

Herunder ligger det også at etaten plikter å legge til rette for egnede døgnhvileplasser og informere om dem slik at næringstrafikken kan etterleve de strenge bestemmelsene de er underlagt av de samme myndighetene.

Ifølge Statens vegvesen stilles følgende krav til en døgnhvileplass:

- Plassen skal være åpen for alle yrkessjåfører og tilgjengelig 24 timer i døgnet.

- Bredder, lengder og svingradier skal være i henhold til vegnormalene.

- Antall oppstillingsplasser bør være minst 25 på motorveger og 10 på andre veger.

- Plassen bør ha fast dekke med oppmerkede plasser for hver enkelt oppstillingsplass.

- Oppstillingsplasser og manøvreringsareal bør være fysisk atskilt fra andre trafikantgrupper.

- Det skal være toaletter, vask og dusj med moderne standard og godt renhold.

- Plassen skal være belyst og ha tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler.

- Det skal være en tavle som viser kontakttelefon og nødnumre.