Posten kuttet kostnader

Posten Norge leverte et bedre resultat for 2010 enn året før, selv om driftsinntektene gikk noe ned.

Publisert Oppdatert

Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger for videreført virksomhet utgjorde 943 millioner kroner i 2010, som er 172 millioner kroner bedre enn 2009, hovedsakelig på grunn av kostnadseffektivisering.  Konsernets driftsinntekter i 2010 var 22 450 millioner kroner, en reduksjon på 0,7 prosent i forhold til 2009. I 4. kvartal økte inntektene med 4 prosent i forhold til 4. kvartal 2009.

- Post- og logistikkmarkedet var i fjor preget av lav aktivitet etter finanskrisen. Med effektiviseringsprogrammet Spinnaker har Posten kommet styrket ut av lavkonjunkturperioden. Vi ser nå tegn til økt aktivitet i markedet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Effektiviseringsprogrammet Spinnaker har i 2010 hatt en akkumulert effekt på 1,9 milliarder kroner siden det ble igangsatt i 2008. Programmet består av en rekke tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene i konsernet.

Resultatet (EBIT) for 2010 var 1 382 millioner kroner høyere enn året før som hovedsakelig gjelder inntektsføring på 759 millioner kroner i forbindelse med positive engangseffekter ved overgang til ny AFP-ordning fra 2011. 

Logistikksegmentet i fremgang etter lavkonjunktur

?Fjoråret var preget av lav etterspørsel og sterk konkurranse. Pakkevolum hadde en vekst på 5,2 prosent og totalt økte inntektene i logistikksegmentet med 130 millioner kroner i fjor sammenlignet med 2009.

Både norsk og svensk økonomi er i fremgang og det var tegn til økt aktivitet i logistikkmarkedet i andre halvår og inn i 2011.

Postsegmentet            ?

Brevvolumene gikk ned i 2010 som følge av overgang til elektroniske alternativer og nedgangen ble forsterket av lavkonjunkturen.  A- og B-post falt med 7,2 prosent, mens uadressert postreklame økte med 5,7 prosent i 2010.  

Posten lanserer i 2011 et nytt digitalt postsystem med tilbud om en digital postkasse i tillegg til den tradisjonelle, fysiske postkassen.

Nye rammebetingelser?

Posten har fokus på å utvikle posttilbudet i takt med kundenes behov og samtidig redusere statens utgifter til ulønnsomme post- og banktjenester.  En nylig fremlagt rapport fra Copenhagen Economics viser at det er grunnlag for å fjerne Postens bankplikt helt eller delvis. 

-Uavhengige undersøkelser bekrefter at det er grunnlag for å foreta endringer i posttilbudet i takt med nye kundebehov.  Posten har bedt Samferdselsministeren vurdere endringer som balanserer samfunnsmessige hensyn med nye kundebehov og samtidig redusere belastningen på statsbudsjettet, sier Mejdell.

ErgoGroup fusjonert med EDB?

Fusjon mellom ErgoGroup AS og EDB Business Partner ASA ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 30. september og Posten eier 40 prosent av det nye selskapet.  Som en følge av fusjonen er ikke IT lenger et eget segment i konsernet og behandles regnskapsmessig som et tilknyttet selskap.