Skal utrede etablering av regionale bompengeselskaper

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen utrede etablering av regionale bompengeselskaper, med sikte på en mer effektiv innkreving og forvaltning av bompenger.

Publisert Oppdatert

Hensikten er at mest mulig av pengene som kreves inn, skal gå til veibygging. Samferdselsdepartementet mener at opprettelse av regionale selskaper vil kunne være «et steg i den retningen», heter det i et brev til Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Statens vegvesen har i løpet av 2008 drøftet spørsmålet om regionale bompengeselskaper med Buskerud og Hordaland fylkeskommuner, og har skissert hvordan det kan arbeides videre med denne saken, ifølge NTB.

Brevet fra departementet er et klarsignal for å ta kontakt med disse to fylkeskommunene «med sikte på å få utarbeidet prosedyrer» for slike selskaper. Departementet vil ta endelig stilling til spørsmålet etter at prosessen mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene er avsluttet, går det fram av brevet.

Departementet forutsetter at det ikke skal skje kryssubsidiering mellom de ulike bompengeprosjekter, og at hvert prosjekt skal bære en forholdsmessig del av kostnadene ved driften av selskapet.

Departementet mener det er viktig at lokale myndigheters innflytelse blir godt ivaretatt og skriver at kommunene må inkluderes i prosessen.