Slutt på piggdekkavgift i Trondheim

Trondheim opphever piggdekkgebyret, men oppfordrer bilister til fremdeles å kjøre piggfritt.

Publisert Oppdatert

- Vi legger stor vekt på Trondheim kommunes rolle som lokal forurensningsmyndighet og at bedre luftkvalitet er det overordnede målet. Vi legger ikke skjul på at vi har vært i tvil om det er riktig å avvikle piggdekkordningen nå. Erfaringene fra andre byer viser en økning av piggdekkbruk ved avvikling av gebyrordninger. Vi konstaterer at kommunen arbeider målrettet og aktivt for miljøforbedringer. Vi ønsker å understøtte og bidra til å styrke dette arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Målsetting innfridd

Ordningen med piggdekkgebyr i Trondheim ble innført i november 2001 som et virkemiddel for å øke overgangen til bruk av piggfrie vinterdekk. Tiltaket ble vurdert som det viktigste enkelttiltaket for å redusere svevestøvnivået, hvor vegtrafikken er den største forurenser. Målet var å få minst 80 prosent av trafikken på piggfrie dekk. Denne målsettingen anser Trondheim kommune som oppnådd og ønsker derfor å avvikle ordningen.

Følger utviklingen nøye

Det er Vegdirektoratet som har myndighet til å oppheve den lokal piggdekkforskriften. Det har den siste tiden vært en nær dialog med kommunen om saken. - Vi er blitt enig med Trondheim kommune om å følge utviklingen nøye og gjøre løpende vurderinger underveis. Dersom målinger av svevestøv for den kommende vinteren viser overskridelser av grenseverdiene og tellinger viser at piggdekkandelen øker, skal piggdekkordningen opp til ny behandling før sommeren 2011, sier vegdirektøren.

Trondheim kommune skal videre jobbe aktivt for å motivere bilistene til å kjøre piggfritt frivillig for å unngå økt luftforurensning.