Stamveien E39 Kristiansand-Stavanger må sikres!

Styreleder i Nei til Frontkollisjoner, Trygve Præsttun mener fullfinasiering og snarlig igangsettelse er eneste løsning.

Publisert Oppdatert

Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av et sikkert samspill mellom menneske, kjøretøy og veg. Den grunnleggende tanken i nullvisjonen er at vegsystemet skal utformes på menneskets premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon. Det betyr at vegsystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Målet er et selvforklarende og tilgivende vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger.

- Statens Vegvesen må umiddelbart få i oppgave å utrede en sikker og møtefri vegstrekning på hele E39 fra Kristiansand til Stavanger, sier styreleder i Nei til Frontkollisjoner, Trygve Præsttun.

Fullfinansiering

- Dette prosjektet må fullfinansieres som ett prosjekt, slik at det kan bygges sammenhengende uten stopp! Det haster med nye trasevalg og igangsettelse. Vi kan ikke akseptere at menneskeliv går tapt, slik vi smertelig fikk erfare med den tragiske ulykken for kort tid siden, hvor fire unge mennesker blir revet bort på en stamveg uten sikkerhetsbarrierer, fortsetter Præsttun.

- Så lenge denne vegstrekningen ikke har sikkerhetsbarrierer som blant annet skiller kjøreretningene, er den ikke i tråd med Soria Moria II erklæringen som sier at nullvisjonen skal «være styrende for alle deler av transportsektoren», avslutter Trygve Præsttun i Nei til Frontkollisjoner.